Передумови запровадження компетентнісного підходу до підготовки фахівців у вітчизняній вищій школі (на матеріалах періодичних видань 80–90-х рр. ХХ ст.).

dc.contributor.authorДруганова, О. М.
dc.contributor.authorБілик, В. М.
dc.contributor.authorЯлліна, В. Л.
dc.date.accessioned2022-09-07T10:41:15Z
dc.date.available2022-09-07T10:41:15Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractАктуальність дослідження зумовлена недостатнім висвітленням передумов запровадження компетентнісного підходу в підготовку кваліфікованих спеціалістів у вітчизняній системі вищої освіти України. Метою публікації є аналіз теоретичних та практичних напрацювань вітчизняної науково-педагогічної громадськості щодо підготовки нової генерації компетентнісних фахівців, оприлюднених на сторінках періодичних видань 80 – 90-х рр. ХХ століття. Установлено, що процеси, що відбувалися у системі вищої та спеціальної професійної освіти в Україні в середині 80-х – на початку 90-х років ХХ ст., сприяли пожвавленню інтересу вітчизняної педагогічної громадськості до пошуку шляхів вдосконалення підготовки фахівців, здатних кваліфіковано виконувати свої обов’язки після закінчення навчання в закладах вищої та спеціальної професійної підготовки. Напрацювання науковців, викладачів були оприлюднені на сторінках часописів, що видавалися у ті часи, зокрема в журналі «Вестник высшей школы». Серед них: критика діючих і розробка нових методологічних підходів, наукових моделей підготовки кваліфікованих спеціалістів;удосконалення змісту навчальних програм; збільшення обсягу активних методів, наукової роботи, що посилюють пізнавальну активність й пошукову діяльність студентів тощо. Доведено, що передвісниками запровадження компетентнісного підходу всистему вищої освіти України, стали: незадоволення якістю підготовки майбутніх фахівців із різних галузей, що набуло особливої гостроти в середині 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст.; невтомний пошук та розробка нових методологічних спрямувань до вирішення проблеми підвищення якості вищої професійної освіти; ліквідація розриву між теоретичним та практичним аспектами підготовки фахівців; акцентування уваги на важливості зв’язку в освітній галузі та сфері праці. The relevance of the study is due to insufficient coverage of the background for the implementation of a competency-based approach into training of qualified specialists in the native system of higher education in Ukraine. The purpose of the publication is to analyze the theoretical and practical developments of the native scientific and pedagogical community on training a new generation of competent specialists, published in the periodicals of the 80's – 90's of the XXth century. It has been established that the processes that took place in the system of higher and special professional education in Ukraine in the middle of 80's – early 90's of the XXth century helped to revive the interest of the native pedagogical community in searching ways to improve the training professionals capable of performing their duties after graduation from institutions of higher and special professional training. The achievements of scholars and teachers were published on the pages of chronicles published at that time, in particular in the journal "Bulletin of Higher Education". Among them there is rewiev of existing methodological approaches and development of new ones, development of scientific models of training qualified specialists; improving the content of educational programs; increase in the volume of active methods, scientific work that enhances students’ cognitive activity and search activity, etc. It has been proved that the precursors of the implementation of the competency-based approach in the system of higher education of Ukraine were dissatisfaction with the quality of training future specialists in various fields, which became especially acute in the mid 80's - early 90's of the XXth century; tireless search and development of new methodological directions to solve the problem of improving the quality of higher professional education; bridging the gap between theoretical and practical aspects of training; emphasizing the importance of communication in education and work. We consider comparative analysis of the content, forms, methods of training specialists on the basis of a competency-based approach at different stages of development of the society as a promising topic of further research.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationДруганова О. М. Передумови запровадження компетентнісного підходу до підготовки фахівців у вітчизняній вищій школі (на матеріалах періодичних видань 80–90-х рр. ХХ ст.) / О. М. Друганова, В. М. Білик, В. Л. Ялліна // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2021. – № 50. – С. 43–54. – DOI: 10.34142/23128046.2021.50.04uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7802
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectкомпетентнісний підхідuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectкваліфіковані фахівціuk_UA.UTF-8
dc.subjectпередумовиuk_UA.UTF-8
dc.subjectперіодичні виданняuk_UA.UTF-8
dc.subjectcompetency-based approachuk_UA.UTF-8
dc.subjecttraininguk_UA.UTF-8
dc.subjectqualified specialistsuk_UA.UTF-8
dc.subjectbackgrounduk_UA.UTF-8
dc.subjectperiodicalsuk_UA.UTF-8
dc.titleПередумови запровадження компетентнісного підходу до підготовки фахівців у вітчизняній вищій школі (на матеріалах періодичних видань 80–90-х рр. ХХ ст.).uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePrerequisites for introduction of competence approach to training of specialists in domestic higher school (on periodic materials editions 80–90's. XX century).uk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
znpkhnpu_ttmniv_2021_50_6.pdf
Розмір:
590.46 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: