Науково-педагогічна діяльність кафедр педагогіки у вищих педагогічних навчальних закладах України (початок ХХ - початок ХХІ століття)

dc.contributor.authorБашкір, О. І.
dc.date.accessioned2019-08-08T08:50:15Z
dc.date.available2019-08-08T08:50:15Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractУ дисертації обґрунтовано періодизацію розвитку науково-педагогічної діяльності кафедр педагогіки у вищих педагогічних навчальних закладах України початку XX – початку XXI століття й узагальнено досвід її реалізації для актуалізації прогресивних здобутків у сучасних умовах. На основі вивчення історико- педагогічних джерел проаналізовано стан розробки досліджуваної проблеми, визначено методологічні концепти її вивчення. Розкрито суть базових понять, схарактеризовано організаційно-теоретичні засади науково-педагогічної діяльності кафедр педагогіки в структурі ВПНЗ як «як інтелектуально-творчої роботи колективу кафедри, яка здійснюється за навчально-виховним, навчально- методичним, науково-дослідним, громадсько-просвітницьким, міжнародним й інноваційним напрямами». З'ясовано передумови становлення й розвитку науково-педагогічної діяльності кафедр педагогіки у ВНЗ Наддніпрянської України (1803-1920): суспільно- політичні, соціально-економічні й організаційно-педагогічні чинники, зокрема зародження й утвердження капіталістичних і становлення соціалістичних відносин, освітні стратегії розвитку Наддніпрянської України, зміни державного устрою України, проведення реформ шкільної, університетської та вищої педагогічної освіти, розвиток педагогізації університетської підготовки майбутніх учителів, особливості урядової політики в галузі педагогічної освіти, попит на спеціалістів з вищою педагогічною освітою, формування циклу педагогічних предметів у ВПНЗ, активна науково-організаційна робота педагогів, науковців, громадських діячів, держслужбовців, котрі наполягали на свідомому й сумлінному оволодінні майбутніми вчителями основами знань як фахових предметів, так і педагогічних. На основі історіографічного аналізу простежено ґенезу розвитку науково- педагогічної діяльності кафедр педагогіки у ВПНЗ України початку XX – початку XXI століття як базових структурних підрозділів педагогічних вишів (їхніх факультетів, інститутів), що забезпечують підготовку педагогічних і науково-педагогічних працівників нової генерації, викладання циклу педагогічних дисциплін для студентів усіх напрямів підготовки та спеціалізацій ЗВПО, координують педагогізацію освітнього процесу, здійснюють розробку актуальних проблем педагогічної науки. З урахуванням суспільно-політичних і культурно-освітніх чинників обґрунтовано етапи науково-педагогічної діяльності кафедр педагогіки ВПНЗ у досліджуваний період. У дисертації схарактеризовано особистісний і професійний потенціал завідувачів педагогічних кафедр ВПНЗ України, що сприяло об’єктивній оцінці історичної реальності й вияву впливу та значення окремих педагогічних ідей на формування й розвиток педагогічної думки, презентації доробку того чи того педагога-управлінця як індивідуального творця, виразника думки й практики своєї епохи. Визначено, що особистісний потенціал утворюють індивідуальні здібності, які за певних умов проявляються в моральних вчинках, емоційно-вольових рішеннях з високим ступенем відповідальності. В диссертации обосновано периодизацию развития научно-педагогической деятельности кафедр педагогики в высших педагогических учебных заведениях Украины начала XX - начала XXI века и обобщен опыт реализации для актуализации прогрессивных достижений в современных условиях. На основе изучения историко педагогических источников проанализировано состояние разработки исследуемой проблемы, определены методологические концепты ее изучения. Раскрыта суть базовых понятий, охарактеризованы организационно-теоретические основы научно-педагогической деятельности кафедр педагогики в структуре ВПНЗ как «как интеллектуально-творческой работы коллектива кафедры, которая осуществляется по учебно-воспитательным, учебно методическим, научно-исследовательским, общественно-просветительским, международным и инновационным направлениям ». Выяснено предпосылки становления и развития научно-педагогической деятельности кафедр педагогики в вузах Приднепровской Украины (1803-1920): общественно политические, социально-экономические и организационно-педагогические факторы, в частности зарождения и утверждения капиталистических и становления социалистических отношений, образовательные стратегии развития Приднепровской Украина, изменения государственного устройства Украины, проведение реформ школьного, университетского и высшего педагогического образования, развитие педагогизации университетской подготовки будущих учителей, ос бливости правительственной политики в области педагогического образования, спрос на специалистов с высшим педагогическим образованием, формирование цикла педагогических дисциплин в ВПНЗ, активная научно-организационная работа педагогов, ученых, общественных деятелей, госслужащих, которые настаивали на сознательном и добросовестном овладении будущими учителями основами знаний как профессиональных предметов, так и педагогических. На основе историографического анализа прослеживается генезис развития научно- педагогической деятельности кафедр педагогики в ВПНЗ Украины начала XX - начала XXI века как базовых структурных подразделений педагогических вузов (их факультетов, институтов), обеспечивающие подготовку педагогических и научно-педагогических работников нового поколения, преподавания цикла педагогических дисциплин для студентов всех направлений подготовки и специализаций ЗВПО, координируют педагогизацию образовательного процесса, осуществляют разработку актуальных проблем педагог ичной науки. С учетом общественно-политических и культурно-образовательных факторов обоснованно этапы научно-педагогической деятельности кафедр педагогики ВПНЗ в исследуемый период. В диссертации охарактеризованы личностный и профессиональный потенциал заведующих педагогических кафедр ВПНЗ Украины, что способствовало объективной оценке исторической реальности и проявления влияния и значения отдельных педагогических идей на формирование и развитие педагогической мысли, презентации доработку того или иного педагога-управленца как индивидуального творца, выразителя мнения и практики своей эпохи. Определено, что личностный потенциал образуют индивидуальные способности, которые при определенных условиях проявляются в нравственных поступках, эмоционально-волевых решениях с высокой степенью ответственности. The dissertation substantiates the periodization of the development of scientific and pedagogical activity of pedagogy departments in higher pedagogical educational institutions of Ukraine at the beginning of the 20th - beginning of the 21st centuries and summarizes the implementation experience for updating progressive achievements in modern conditions. Based on the study of historical and pedagogical sources, the state of development of the investigated problem is analyzed, methodological concepts of its study are determined. The essence of the basic concepts is revealed, the organizational and theoretical foundations of the scientific and pedagogical activity of the departments of pedagogy in the structure of the Higher secondary vocational school are described as “as the intellectual and creative work of the department’s staff, which is carried out by educational, educational, methodological, research, public enlightenment, international and innovative directions ". The prerequisites for the formation and development of the scientific and pedagogical activity of the departments of pedagogy in universities of the Dnieper Ukraine (1803-1920) were clarified: socio-political, socio-economic and organizational-pedagogical factors, in particular the origin and approval of capitalist and the formation of socialist relations, educational strategies for the development of Dnieper Ukraine, changes in the state system of Ukraine, the implementation of reforms of school, university and higher teacher education, the development of teacher gizizatsii university training of future teachers, the specificity of government policy in the field of teacher education, the demand for specialists with higher teacher education, the formation of a cycle of pedagogical disciplines in the Higher School of Education, active scientific and organizational work of teachers, scientists, public figures, civil servants who insisted on a conscious and conscientious mastering by future teachers the basics of knowledge of both professional subjects and pedagogical. Based on the historiographic analysis, the genesis of the development of scientific and pedagogical activity of pedagogical departments at the Ukrainian Higher School of Economics at the beginning of the 20th - beginning of the 21st centuries is traced as the basic structural units of pedagogical universities (their faculties, institutes) that provide training for new generation pedagogical and scientific-pedagogical workers, teaching the cycle of pedagogical disciplines for students of all areas of training and specializations of ZVPO, coordinate pedagogization of the educational process, carry out development Actual problems of the teacher of science. Taking into account the socio-political and cultural-educational factors, the stages of the scientific and pedagogical activity of the departments of pedagogy of the Higher School of Education and Science in the study period are justified. The dissertation describes the personal and professional potential of the heads of pedagogical departments of the Ukrainian Higher School of Higher Education, which contributed to an objective assessment of historical reality and the manifestation of the influence and significance of individual pedagogical ideas on the formation and development of pedagogical thought, the presentation of the refinement of one or another teacher-manager as an individual creator, expresser of opinion and practice of his era. It is determined that the personal potential is formed by individual abilities, which under certain conditions are manifested in moral actions, emotional-volitional decisions with a high degree of responsibility.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationБашкір О. І. Науково-педагогічна діяльність кафедр педагогіки у вищих педагогічних навчальних закладах України (початок ХХ - початок ХХІ століття) : дисертація на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (011 – Освітні, педагогічні науки) / О. І. Башкір ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; наук. ред. С. Т. Золотухіна. ‒ Харків : ХНПУ, 2019. ‒ 525 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2473
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогікаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічна освіта в Україніuk_UA.UTF-8
dc.subjectнауково-педагогічна діяльністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectвищі педагогічні навчальні закладиuk_UA.UTF-8
dc.subjectзавідувачі кафедрuk_UA.UTF-8
dc.subjectґенезаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогическое образование в Украинеuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаучно-педагогическая деятельностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectвысшие педагогические учебные заведенияuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаведующие кафедрuk_UA.UTF-8
dc.subjectгенезисuk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogyuk_UA.UTF-8
dc.subjectteacher education in Ukraineuk_UA.UTF-8
dc.subjectscientific and pedagogical activityuk_UA.UTF-8
dc.subjecthigher pedagogical educational institutionsuk_UA.UTF-8
dc.subjectdepartment headsuk_UA.UTF-8
dc.subjectgenesisuk_UA.UTF-8
dc.titleНауково-педагогічна діяльність кафедр педагогіки у вищих педагогічних навчальних закладах України (початок ХХ - початок ХХІ століття)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeНаучно-педагогическая деятельность кафедр педагогики в высших педагогических учебных заведениях Украины (начало ХХ - начало XXI века)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeScientific and pedagogical activity of pedagogy departments in higher pedagogical educational establishments in Ukraine (beginning of the XX – beginning of the XXI century)uk_UA.UTF-8
dc.typeThesisuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Башкір О. І. Науково-педагогічна діяльність кафедр педагогіки .pdf
Розмір:
9.5 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: