РОЗВИТОК ШВИДКІСНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ВОЛЕЙБОЛУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний фармацевтичний університет
Анотація
Робота присвячена актуальному питанню пошуку засобів розвитку швидкісної витривалості у старших школярів під час дистанційного та змішаного навчання. Мета роботи – визначення засобів волейболу, спрямованих на розвиток швидкісної витривалості під час дистанційного та змішаного навчання. Учасники: у дослідженні взяли участь 18 учениць старших класів Тернівського ліцею. Методи дослідження: аналіз наукової та методичної літератури, педагогічне тестування, методи математичної статистики. В роботі надані комплекси спеціальних вправ волейболістів спрямованих на розвиток швидкісної витривалості. The work looks at the pressing question of searching the ways to develop speed endurance for senior schoolchildren during distance and mixed studies. The aim of the work is determination of facilities of volley-ball directed upon the development of speed endurance during distance and mixed studies. Participants:18 students of senior classes of Ternivskyi lyceum participated in the research. Research methods: analysis of scientific and methodical literature, pedagogical testing, methods of mathematical statistics. In the work complexes of the special exercises of volley-ballers directed upon the development of speed are introduced.
Опис
Ключові слова
волейбол, школярі, спеціальні вправи, швидкісна витривалість, Volleyball, schoolchildren, special exercises, speed endurance
Цитування
Стрельникова Є. Я. Розвиток швидкісної витривалості старших школярів з використанням засобів волейболу / Є. Я. Стрельникова, Л. А. Ілющенко // Сучасні тенденції, спрямовані на збереження здоров’я людини : зб. наук. пр. за матеріалами IV наук.-практ. Internet-конф. з міжнар. участю, присвяч. пам’яті проф. О. В. Пєшкової, Харків, 20–21 квіт. 2023 р. / Нац. фарм. ун-т. – Харків, 2023. – Вип. 4. – С. 195–197.