ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УЧНІВ ДО ДІЙ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ У ПОЗАШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ ЗЗСО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування компетентностей в учнів до дій в надзвичайних ситуаціях у позашкільній освіті. Надзвичайна ситуація – обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела або може призвести до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності. Зазначено, що формування компетентностей учнів до дій в надзвичайних ситуаціях є важливим елементом сучасної освіти, який допоможе підготувати молодь до реагування на небезпеки та збереження життя в екстремальних умовах. The publication examines the formation of students' competences for actions in emergency situations in out-of-school education. An emergency situation is a situation in a separate territory or economic entity, which is characterized by a violation of the normal conditions of life of the population, caused by a catastrophe, accident, fire, natural disaster, epidemic, epizootic, epiphytotic, the use of pesticides or other dangerous event that has led or may lead to to the occurrence of a threat to the life or health of the population, a large number of dead and injured, causing material damage, as well as to the impossibility of the population living in such a territory or object, carrying out economic activities on it. It is noted that the formation of students' competencies for actions in emergency situations is an important element of modern education, which will help prepare young people to respond to dangers and preserve life in extreme conditions.
Опис
Ключові слова
надзвичайна ситуація, компетентність, позашкільна освіта, emergency, competence, extracurricular education
Цитування
Романенко-Брезгунова Ю. Ю. Формування компетентностей в учнів до дій в надзвичайних ситуаціях у позашкільній освіті ЗЗСО / Ю. Ю. Романенко-Брезгунова, Т. Є. Комісова // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 106–108.