Усна народна творчість як засіб розвитку мовлення молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто розвиток мовлення дітей засобами фольклору. Фольклор це – народна мудрість, усна народна творчість, найбільше духовне багатство народу, скарбниця його традицій і звичаїв, у якій віддзеркалені бачення навколишнього світу, подій, що відбувалися упродовж віків. Дитячий фольклор – найцікавіший, найдоступніший, багатофункціональний матеріал для виховання дітей, суть якого полягає в наданні дитині перших відомостей про оточуюче середовище, передачі суспільних моральних цінностей і культури свого народу. В статье рассмотрено развитие речи детей средствами фольклора. Фольклор это – народная мудрость, устное народное творчество, величайшее духовное богатство народа, сокровище его традиций и обычаев, в которой отражено видение окружающего мира, происходившее на протяжении веков. Детский фольклор – интересный, доступный, многофункциональный материал для воспитания детей, суть которого заключается в предоставлении ребенку первых сведений об окружающей среде, передачи общественных моральных ценностей и культуры своего народа. This article deals with the development of children's speech through folklore. Folklore is folk wisdom, oral folk art, the greatest spiritual wealth of the people, a treasure of its traditions and customs, which reflects the vision of the world around that has been going on for centuries. Children's folklore is an interesting, accessible and multifunctional material for the education of children, the essence of which consists in providing the child with first-hand knowledge of the environment and in transmitting public moral values and the culture of their people.
Опис
Ключові слова
усна народна творчість, мовлення, молодші школярі, рідна мова, студентські роботи, устное народное творчество, речь, младшие школьники, родной язык, студенческие работы, oral folklore, speech, junior schoolchildren, native language, student work
Цитування
Рогач Р. Усна народна творчість як засіб розвитку мовлення молодших школярів / Р. Рогач // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 64.