Аргументи сучасної філології. Образ жінки: "жіноче", "феміністське", "фемінне"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-04-07
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Матеріали конференції висвітлюють осмислення «образу Жінки» з точки зору ментальності спільноти в художніх творах, публіцистиці, на телебаченні, в Інтернеті та у реальному спілкуванні. Літературознавча та лігнвістична інтерпретації встановлюють співвідношення «соціалізації» та «умовності» в жіночих образах, що репрезентує архетипи та стереотипи. Це розкриває процеси ідеології та ментальності як патріархальної (біархальної) феміністичної у мові, педагогіці, та літературі. У межах конференції проведено круглий стіл «Війна 2022: “тут” і “зараз”», який присвячено жахливим історичним реаліям, що переживають українці / харків’яни, та відстороненим «поглядам» іноземців здалека. Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів гуманітарних закладів вищої освіти та вчителів загальноосвітніх шкіл. The conference materials highlight the understanding of the "image of Woman" in terms of community mentality in works of art, journalism, television, the Internet and in real communication. Literary and linguistic interpretations establish the correlation between "socialization" and "conventionality" in female images, representing archetypes and stereotypes. This reveals the processes of ideology and mentality as patriarchal (biarchal) feminist in language, pedagogy, and literature. Within the framework of the conference, a round table was held "War 2022: "here" and "now"", which is dedicated to the terrible historical realities that Ukrainians / Kharkiv citizens are experiencing, and the detached "views" of foreigners from afar. For scientists, teachers, doctoral students, postgraduate students, students of humanitarian higher education and teachers of secondary schools.
Опис
Ключові слова
образ жінки, жіночність, фемінізм, лінгвоаксеологія, російсько-українська війна, image of a woman, femininity, feminism, linguoaxeology, Russian-Ukrainian war
Цитування
Аргументи сучасної філології. Образ жінки: "жіноче", "феміністське", "фемінне" : матеріали другої Міжнар. наук. конф., Харків, 7–8 квіт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2022. – 331 с. : портр.