Економічна безпека України в умовах глобалізаційних викликів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором проаналізовано основні загрози економічній безпеці України в сучасних умовах: надмірна залежність України від зовнішньоекономічної кон’юнктури; недостатній розвиток внутрішнього ринку та постійне погіршення стану зовнішньоторговельного балансу; велика енергетична залежність від імпорту нафти та газу; соціальна нерівність та висока диференціація доходів населення; низька якість вітчизняної аграрної продукції як наслідок неналежних умов зберігання; цінова недоступність певних продовольчих товарів для окремих верств населення. The author analyzed the main threats to the economic security of Ukraine in modern conditions: excessive dependence of Ukraine on foreign economic conditions; insufficient development of the domestic market and constant deterioration of the foreign trade balance; high energy dependence on oil and gas imports; social inequality and high differentiation of population incomes; low quality of domestic agricultural products as a result of improper storage conditions; price inaccessibility of certain food products for certain segments of the population.
Опис
Ключові слова
економічна безпека, Україна, глобалізація, студентські роботи, economic security, Ukraine, globalization, student work
Цитування
Свищ С. С. Економічна безпека України в умовах глобалізаційних викликів / Свищ С. С. // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Ф. Прокопенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 58–59.