РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ СПІВРОБІТНИЦТВА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В УМОВАХ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
Анотація
У публікації проаналізовано співробітництво учасників освітнього процесу у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. Упровадження концепції Нової української школи в практику закладів загальної середньої освіти зумовило налагодження тісної взаємодії вчителя не лише з учнівством, але й з батьками, колегами та громадськістю. Зазначено, що ефективність організації педагогіки партнерства в умовах XXI сторіччя безпосередньо залежить від використання інноваційних технологій, застосування яких сприяє співробітництву учасників освітнього процесу як очно, так і дистанційно, дозволяючи вчителям, учням та батькам легше спілкуватися та отримувати доступ до навчальних ресурсів. The publication analyzes the cooperation of participants in the educational process in the pedagogical legacy of V. O. Sukhomlynskyi. The implementation of the concept of the New Ukrainian school in the practice of general secondary education institutions led to the establishment of a close interaction of the teacher not only with students, but also with parents, colleagues and the public. It is noted that the effectiveness of the organization of partnership pedagogy in the conditions of the 21st century directly depends on the use of innovative technologies, the use of which contributes to the cooperation of participants in the educational process both face-to-face and remotely, allowing teachers, students and parents to communicate more easily and gain access to educational resources.
Опис
Ключові слова
педагогічне співробітництво, освітній процес, Нова українська школа, педагогічна спадщина, Сухомлинський В. О., pedagogical cooperation, educational process, New Ukrainian school, pedagogical heritage, V. O. Sukhomlynskyi
Цитування
Башкір О. І. Реалізація ідеї співробітництва учасників освітнього процесу В. О. Сухомлинського в умовах реального часу Нової української школи / О. І. Башкір // Творча спадщина В. О. Сухомлинського у контексті викликів воєнного часу : зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, присвяч. 105-й річниці від дня народж. В. О. Сухомлинського, Кропивницький, 27 верес. 2023 р. – Кропивницький, 2023. – С. 119–121.