РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РОЗРОБЦІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ЗА НОВИХ УМОВ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті робиться спроба визначити роль громадських організацій в розробці і реалізації соціальної політики в Україні за умов орієнтації українського суспільства на інтеграцію з Європейським Союзом. Акцент робиться на всебічному аналізі групи чинників, здатних забезпечити високий рівень ефективності діяльності сучасних об’єднань «третього сектора» в цьому напрямі (від традицій і специфіки функціонування громадських організацій / об’єднань в українському суспільстві до структури і форм взаємодії основних суб’єктів, що розробляють і реалізують соціальну політику в Україні). An attempt to define the role of public organizations in development and realization of social politics in Ukraine in the conditions of orientation of Ukrainian society on integration with European Union is undertaken in the article. For the achievement of the put aim it is suggested to be foremost determined in maintenance of key concepts presenting this process is «social politics», «public organizations / association». It is then suggested to consider moments that influence on a development and realization of social politics process in the democratic state. An accent is done on the all-round analysis of group of factors able to provide the high level of efficiency of activity of modern associations of the «third sector» in this direction (namely, on a study: traditions and specific of functioning of public organizations/associations in Ukrainian society; table of contents and features of cooperation of public associations and power structures and establishments; level of collaboration and problems of dialogue between different eleemosynary and ungovernmental organizations in a country; structure and forms of cooperation between subjects that develop and will realize social politics in the state). As a result of this analysis for the improvement of level of organization and realization of this process offered, first of all, to carry out the system updating of all his structural elements. The special attention it is suggested to turn on maintenance and features of cooperation of public associations and power structures and level of collaboration between different eleemosynary and ungovernmental organizations in a country in the context of perfection of the political and legal field of functioning of her social space on the whole (from legitimate expansion of possibilities of bringing in of public organizations to making and making decision in social politics at one level with other her competent subjects to realization of the effective checking system after the actions of government bodies from the side of the organized public with the purpose of their concordance and accordance to public interests).
Опис
Ключові слова
соціальна політика, громадські об’єднання, недержавні організації, владні структури, громадянське суспільство, social politics, public associations, non-state organizations, power structures, civil society
Цитування
Денисенко І. Д. Роль громадських організацій у розробці та реалізації соціальної політики в Україні за нових умов розвитку суспільства / І. Д. Денисенко, І. Ю. Свистун // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : зб. наук. пр. – Харків, 2019. – Вип. 2 (19). – С. 4–17.