Розпад Lycogala epidendrum (Myxomycetes) на понад 60 біологічних видів підтверджується двогенною філогенією, аналізом генетичних дистанцій і моделюванням репродуктивної ізоляції

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Використовуючи 687 оригінальних послідовностей ДНК із 330 зразків, зібраних у Європі, Азії, Північній і Центральній Америці та Австралії, ми побудували першу детальну філогенію роду Lycogala на основі 18S рРНК і гена субодиниці I цитохромоксидази. В обох філогеніях L. epidendrum виявився поліфілетичною групою, представленою численними кладами. Аналіз штрих-коду виявив у L. epidendrum 60 філогруп рДНК, які віддалені одна від одної не менше, ніж у інших видів роду Lycogala. Для зразків із послідовностями рДНК і COI репродуктивну ізоляцію перевіряли за допомогою сценарію python, і було знайдено повну відповідність між філогрупами, отриманими для двох маркерів.Using 687 original DNA sequences from 330 specimens, collected in Europe, Asia, North and Central America, and Australia, we constructed the first detailed phylogenies of the genus Lycogala, based on 18S rRNA and cytochrome oxidase subunit I gene. In both phylogenies, L. epidendrum appeared to be a polyphyletic group, represented by numerous clades. A barcode gap analysis revealed within L. epidendrum 60 rDNA phylogroups, which are distant from each other not less than from o ther species of the genus Lycogala. For specimens with both rDNA and COI sequences the reproductive isolation was tested with a python script, and a full correspondence between the phylogroups obtained for the two markers was found.
Опис
Ключові слова
амебозої, біовид, криптичні види, генетичний маркер, морфовид, Myxogastrea, філогенія, репродуктивна ізоляція, розмежування видів, Reticulariaceae, Amoebozoa, biospecies, cryptic species, marker gene, morphospecies, phylogeny, reproductive, isolation, species delimitation, Reticulariaceae
Цитування
Леонтьєв Д. В. Розпад Lycogala epidendrum (Myxomycetes) на понад 60 біологічних видів підтверджується двогенною філогенією, аналізом генетичних дистанцій і моделюванням репродуктивної ізоляції / Д. В. Леонтьєв, М. Шніттлер // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : тези доп. IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22-23 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 9–11.