Деякі проблеми правового регулювання використання альтернативних джерел енергії в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що на сьогодні існує нагальна потреба у систематизації законодавства у сфері альтернативної енергетики, розробці комплексної правової бази, яка б змогла врегулювати всі види альтернативної енергетики в нашій державі із закріпленням на законодавчому рівні основних принципів державного управління у цій сфері, основоположних засад, на яких має базуватись весь процес управління ринком альтернативних джерел енергії. В статье рассмотрено, что на сегодняшний день существует настоятельная потребность в систематизации законодательства в сфере альтернативной энергетики, разработке комплексной правовой базы, которая смогла бы урегулировать все виды альтернативной энергетики в нашем государстве с закреплением на законодательном уровне основных принципов государственного управления в этой сфере, основополагающих основ, на которых должен базироваться весь процесс управления рынком альтернативных источников энергии. The article considers that today there is an urgent need to systematize the legislation in the field alternative energy, development of a comprehensive legal framework that could regulate all types of alternative energy in our country with the consolidation at the legislative level of the basic principles of public administration in this area, the fundamental principles on which the whole process of managing the market of alternative energy sources.
Опис
Ключові слова
альтернативні джерела енергії, ринок електричної енергії, енергетичні об’єкти, підвищення енергоефективності, аспірантські роботи, альтернативные источники энергии, рынок электрической энергии, энергетические объекты, повышение энергоэффективности, аспирантские работы, alternative energy sources, electricity market, energy facilities, increase energy efficiency, graduate work
Цитування
Алдохіна Л. М. Деякі проблеми правового регулювання використання альтернативних джерел енергії в Україні / Л. М. Алдохіна // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 230–232.