ПАФОС «СВОБОДИ» І «БЕЗПЕКИ» У РОМАНІ ЕНТОНІ БЕРДЖЕСА «МЕХАНІЧНИЙ АПЕЛЬСИН»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто тему свободи та безпеки, що втілена в романі Ентоні Берджеса "Механічний апельсин". Автор розглядає ідеї, що лежать в основі цих понять і те, як вони відображаються у вчинках і мові головного героя, а також у суспільстві, описаному в романі. У першій частині статті проаналізовано пафос "свободи" в "Механічному апельсині". Досліджено, як головний герой, Алекс, прагне до повної свободи від усіх обмежень, і як він використовує насильство для досягнення цієї свободи. Також інтерпретовано, як ідеї свободи відображаються у мові головного героя та у суспільстві, до якого він належить. Звернено увагу на слова та вирази, які використовуються в романі для опису прагнення до свободи та наслідків, що це прагнення може мати для героя та його оточення. У другій частині статті проаналізовано пафос "безпеки" в романі "Механічний апельсин". Звернено увагу на те, як суспільство в романі створює обмеження і забезпечує безпеку своїх громадян через примусову реабілітацію та контроль за поведінкою персонажів. The article examines the theme of freedom and safety embodied in Anthony Burgess's novel Clockwork Orange. The author examines the ideas underlying these concepts and how they are reflected in the actions and speech of the protagonist, as well as in the society described in the novel. The first part of the article analyzes the pathos of “freedom” in Clockwork Orange. We are investigating how the protagonist, Alex, strives for complete freedom from all constraints, and how he uses violence to achieve this freedom. We also interpret how the ideas of freedom are reflected in the language of the protagonist and in the society, to which he belongs. Attention is drawn to the words and expressions used in the novel to describe the desire for freedom and the consequences that desire may have for the hero and his environment. The second part of the article analyzes the pathos of “safety” in the novel Clockwork Orange. Attention is drawn to how society in the novel creates restrictions and ensures the safety of its citizens through forced rehabilitation and control over the behavior of the characters.
Опис
Ключові слова
пафос, свобода, безпека, опозиція, державний контроль, девіантна поведінка, pathos, freedom, safety, opposition, state control, deviant behavior
Цитування
Гончаров М. С. Пафос «свободи» і «безпеки» у романі Ентоні Берджеса «Механічний апельсин» / М. С. Гончаров // Аргументи сучасної філології: свобода та безпека : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., Харків, 6–7 квіт. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 36–41.