ФАСИЛІТАЦІЯ ЯК ПОТУЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ КОМАНДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛЬНИХ ДИТЯЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет
Анотація
У статті розглянуто питання діяльності куратора шкільного євроклубу як фасилітатора у взаємодії зі старшокласниками. Зазначено, що побудова педагогічної діяльності на філософсько-психологічних підставах формує в куратора євроклубу здатність до діалогічної взаємодії, яка є основою його діяльності в ролі фасилітатора. Наголошено, що рушійними силами фасилітованої взаємодії є внутрішньоособистісні протиріччя старшокласника, а основними характеристиками – діалоговість, свобода, творчість, розвиток позитивної «Я-концепції»; суб’єктність куратора передбачає ставлення до вихованця як до самоцінності й суб’єкта його власної діяльності та власної суб’єктності. Відзначено, що фасилітована взаємодія є умовою і джерелом саморозвитку особистості старшокласника. Досліджено, що фасилітатори – це лідери, які створюють середовище командного спілкування, конструктивно розв’язують проблеми, підбивають підсумки та знаходять аргументи. З’ясовано, що супровід вихованців куратором євроклубу полягає в створенні ним умов для прийняття рішень у ситуаціях вибору, бо самостійно зроблений вибір визначає шлях до розвитку особистості старшокласника, а відповідальність за прийняття рішення лежить на вихованцях. Проаналізовано дослідження останніх років та узагальнено основні теоретичні підходи науковців щодо підготовки майбутніх кураторів шкільних євроклубів у сучасній педагогічній науці. Наголошено на необхідності формувати міжособистісну компетентність майбутніх кураторів шкільних євроклубів, основою якої стають м’які навички (soft skills). Розглянуто вимоги до підготовки кураторів шкільних євроклубів. З’ясовано переваги опіки над шкільним євроклубом для вчителя. Відстежено та доведено вплив саморозвитку куратора шкільного євроклубу на формування активної життєвої позиції лідерів євроклубу. Запропоновано шляхи вдосконалення професійної підготовки кураторів шкільних євроклубів (створення єдиного аналітичного інформаційного простору та розробка якісного методичного забезпечення; навчання кураторів презентувати свої досягнення перед громадськістю та налагоджувати соціальне партнерство школи й інституцій громадянського суспільства; проведення навчальних тренінгів, семінарів-практикумів та організацію міжнародних обмінів. В статье рассмотрены вопросы деятельности куратора школьного евроклуба как фасилитатора во взаимодействии со старшеклассниками. Отмечено, что построение педагогической деятельности на философско-психологических основаниях формирует у куратора евроклуба способность к диалогическому взаимодействию, которое является основой его деятельности в качестве фасилитатора. Отмечено, что движущими силами фасилитированного взаимодействия является внутриличностные противоречия старшеклассника, а основными характеристиками – диалоговость, свобода, творчество, развитие положительной «Я-концепции»; субъектность куратора предполагает становление к воспитаннику как к самоценности и субъекта его собственной деятельности и собственной субъектности. Отмечено, что фасилитованное взаимодействие является условием и источником саморазвития личности старшеклассника. Доказано, что фасилитаторы – это лидеры, которые создают среду командного общения, конструктивно решают проблемы, подводят итоги и находят аргументы. Выяснено, что сопровождение воспитанников куратором евроклуба заключается в создании им условий для принятия решений в ситуациях выбора, потому что самостоятельно сделанный выбор определяет путь к развитию личности старшеклассника, а ответственность за принятие решения лежит на питомцах. Проанализированы исследования последних лет и обобщены основные теоретические подходы ученых по подготовке будущих кураторов школьных евроклубов в современной педагогической науке. Отмечена необходимость формировать межличностную компетентность будущих кураторов школьных евроклубов, основой которой становятся мягкие навыки (soft skills). Рассмотрены требования к подготовке кураторов школьных евроклубов. Выяснено преимущество опеки над школьными евроклубами для учителя. Отслежено и доказано влияние саморазвития куратора школьного евроклуба на формирование активной жизненной позиции лидеров евроклуба. Предложены пути совершенствования профессиональной подготовки кураторов школьных евроклубов (создание единого аналитического информационного пространства и разработку качественного методического обеспечения, обучение кураторов презентовать свои достижения перед общественностью и налаживать социальное партнерство школы и институтов гражданского общества, проведение обучающих тренингов, семинаров-практикумов и организацию международных обменов). The article deals with the activities of euroclub curator as a facilitator in interaction with high school students. It is said, that building pedagogical activity on philosophical-psychological bases forms ability of euroclub supervisor to dialogical interaction, which is the basis of his/her activity as a facilitator. It is noted, that the driving force of facilitated interaction is intrapersonal contradictions of high school students, and its main characteristics are dialogicality, freedom, creativity, development of positive self-conceptions. Curatorial subjectivity implies that he/she becomes the subject of his/her own activity and subjectivity to the student. It is noted that facilitated interaction is a condition and source of self-development of high school students. It is proved that facilitators are leaders who create an environment of team communication, solve problems constructively, summarize and find arguments. It was found that the support for pupils by a Euroclub mentor is to create conditions for them to make decisions in situations of choice, because choices made by themselves determine the path to personal development of high school students, and the responsibility for making decisions lies with the pupils. The research of recent years is analyzed and the main theoretical approaches of scientists on preparation of future curators of school euroclubs in the modern pedagogical science are summarized. The article highlights the necessity of developing the interpersonal competence of future Euroclub supervisors, which is based on soft skills. The requirements for the training of Euroclub supervisors are considered. The advantage of tutorship over school euro clubs for a teacher is clarified. The influence of self-development of school euroclub curator on the formation of active life position of euroclub leaders is traced and proved. The ways to improve professional training of curators of school Euroclubs (creation of unified analytical information space and development of high-quality methodological support, training curators to present their achievements to the public and establish social partnership of school and civil society institutions, training trainings, workshops and organization of international exchanges) are proposed.
Опис
Ключові слова
взаємодія, євроклуб, міжособистісні навички, куратор євроклубу, спілкування, фасилітатор, взаимодействие, евроклуб, межличностные навыки, куратор евроклуба, общение, фасилитатор, interaction, Euroclub, interpersonal skills, curator of the Euroclub, communication, facilitator
Цитування
Рогова Т. В. Фасилітація як потужний інструмент командної взаємодії в діяльності шкільних дитячих організацій / Т. В. Рогова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2020. – Вип. 69, т. 1. – С. 183–187.