Методологічні засади забезпечення конкурентоспроможності робочої сили

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Анотація
Удосконалення системи управління конкурентоспроможністю робочої сили представляє собою процес впливу на формування та використання робочої сили з метою розвитку в ній стійких конкурентних переваг в умовах зовнішнього і внутрішнього середовищ. Підвищення конкурентного рівня робочої сили передбачає вдосконалення техніко-економічних умов господарської діяльності, що пред’являють вимоги до якості робочої сили її загальної компетентності, професійної майстерності та практичного досвіду. Розробка напрямів підвищення конкурентних переваг робочої сили обумовлені вдосконаленням її соціально-демографічних характеристик, що визначає попит і пропозицію робочої сили, а також необхідність враховувати соціально-культурні обставини, що відображають готовність робочої сили до деверсіфікації форм зайнятості та трудової мобільності. Совершенствование системы управления конкурентоспособностью рабочей силы представляет собой процесс воздействия на формирование и использование рабочей силы с целью развития в ней устойчивых конкурентных преимуществ в условиях внешней и внутренней среды. Повышение конкурентного уровня рабочей силы предполагает совершенствование технико-экономических условий хозяйственной деятельности, предъявляют требования к качеству рабочей силы ее общей компетентности, профессионального мастерства и практического опыта. Разработка направлений повышения конкурентных преимуществ рабочей силы обусловлены совершенствованием ее социально-демографических характеристик, определяет спрос и предложение рабочей силы, а также необходимость учитывать социально-культурные обстоятельства, отражающие готовность рабочей силы в деверсификации форм занятости и трудовой мобильности. Improving the system of managing the competitiveness of the workforce is a process of influencing the formation and use of the workforce in order to develop sustainable competitive advantages in it in the external and internal environment. Increasing the competitive level of the workforce involves improving the technical and economic conditions of economic activity; they impose requirements on the quality of the workforce of its general competence, professional skills and practical experience. The development of ways to increase the competitive advantages of the labor force is determined by the improvement of its socio-demographic characteristics, determines the demand and supply of labor, as well as the need to take into account socio-cultural circumstances that reflect the willingness of the labor force to diversify forms of employment and labor mobility.
Опис
Ключові слова
методологічні засади, забезпечення, конкурентоспроможність, робоча сила, методологические основы, обеспечение, конкурентоспособность, рабочая сила, methodological bases, provision, competitiveness, labor
Цитування
Шиловцева Н. В. Методологічні засади забезпечення конкурентоспроможності робочої сили / Н. В. Шиловцева // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., присвяч. 100-річчю Дніпр. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара, Дніпро, 26–27 жовт. 2018 р. / Ін-т педагогіки НАПН України [та ін.] ; [наук. ред. О. Ю. Висоцький]. – Дніпро : ДНУ, 2018. – Ч. 2. – С. 322–324.