Методи навчання читання в домашній освіті першої половини ХІХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено методи навчання читання на початку ХΙХ століття. У змісті діяльності домашніх наставників і вчителів у досліджуваний період використовувався широкий спектр методів: методи навчання (літероскладовий, складовий, звуковий синтетичний, звуковий аналітичний методи, методи початкового навчання грамоти Д. Оболенського, Жакото, методи перекладу – текстуально-перекладний та граматико-перекладний, словесні, наочні, практичні) та виховання (метод прикладу, змагання, доручення, заохочення та покарання, переконання, навіювання, слово як важливий засіб виховання). The article investigates the methods of teaching reading in the early nineteenth century. In the content of the activities of home tutors and teachers in the studied period used a wide range of methods: teaching methods (letter-syllabic, compound, sound synthetic, sound analytical methods, methods of initial literacy training by D. Obolensky, Zhakoto, methods of translation – text-translation and grammar-translation, verbal, visual, practical) and education (the method of example, competition, instruction, encouragement and punishment, persuasion, suggestion, word as important means of education).
Опис
Ключові слова
читання, домашня освіта, історія педагогіки, reading, home education, history of pedagogy
Цитування
Мацишина С. Методи навчання читання в домашній освіті першої половини ХІХ ст. / С. Мацишина // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 61.