Формування ІКТ-компенетнтності майбутніх учителів початкових класів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В останні роки в Україні здійснюється впровадження сучасних освітніх технологій в освітній процес закладів загальної середньої освіти. В якості одного з провідних компонентів модернізації системи освіти виділяють інформатизацію. Вона є визначальною умовою вдосконалення системи освіти в рамках Державного стандарту загальної середньої освіти. На його основі здійснюється підготовка освітніх програм і методик навчання, що відповідають його вимогам. В основних освітніх програмах початкової освіти обґрунтовано необхідність формування ІКТ-компенетнтності учнів, починаючи з рівня початкової освіти. При цьому зберігається обґрунтована потреба у вчителях початкових класів, які мають високий рівень інформаційної та комунікаційної компетентності (ІКТ-компетентності). Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі розглянуто теоретичні засади формування ІКТ- компетентності майбутніх учителів початкових класів: проаналізовано проблему професійної компетентності в сучасній педагогічній літературі, охарактеризовано формування професійної компетентності вчителів початкових класів в галузі інформаційних і комунікаційних технологій, визначено можливості закладу вищої педагогічної освіти для формування ІКТ- компетентності майбутніх учителів початкових класів. У другому розділі представлено модель формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів початкових класів: охарактеризовано розвиток ІКТ-компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі безперервної освіти, обґрунтовано модель формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів початкових класів, проаналізовано формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення дисциплін інформаційної підготовки. У висновках доведено, що формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів початкових класів відображає змістовну характеристику професійної підготовки і включає: компоненти (когнітивний, ціннісно-мотиваційний, техніко-технологічний, комунікативний, рефлексивний); критерії (зацікавленість у процесі оволодіння інформаційними технологіями, спрямованість на пошук і освоєння соціокультурної і педагогічно значимої інформації, вибір адекватного способу подання інформації, вибір оптимального стилю спілкування, креативність, адекватна самооцінку значущості своєї участі в спільній роботі, емпатія, корекція власної поведінки); рівневі показники сформованості інформаційної компетентності початковий, репродуктивний, евристичний, творчий). В последние годы в Украине осуществляется внедрение современных образовательных технологий в образовательный процесс заведений общего среднего образования. В качестве одного из ведущих компонент модернизации системы образования выделяют информатизацию. Она является определяющим условием совершенствования системы образования в рамках Государственного стандарта общего среднего образования На его основе осуществляется подготовка образовательных программ и методик обучения, отвечающих его требованиям. В основных образовательных программах начального образования обоснована необходимость формирования ИКТ-компенетности учащихся, начиная с уровня начального образования. При этом сохраняется обоснованная потребность в учителях начальных классов, обладающих высоким уровнем информационной и коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности). Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложений. В первом разделе рассмотрены теоретические основы формирования ИКТ-компетентности будущих учителей начальных классов: проанализирована проблема профессиональной компетентности в современной педагогической литературе, охарактеризованы формирование профессиональной компетентности учителей начальных классов в области информационных и коммуникационных технологий учителей начальных классов. Во втором разделе представлена ​​модель формирования ИКТ-компетентности будущих учителей начальных классов: охарактеризовано развитие ИКТ-компетентности будущих учителей начальных классов, обоснована модель формирования ИКТ-компетентности будущих учителей начальных классов, проанализировано формирование ИКТ-компетентов изучение дисциплин информационной подготовки. В выводах доказано, что формирование ИКТ-компетентности будущих учителей начальных классов отражает содержательную характеристику профессиональной подготовки и включает: компоненты (когнитивный, ценностно-мотивационный, технико-технологический, коммуникативный, рефлексивный); критерии (заинтересованность в процессе овладения информационными технологиями, направленность на поиск и освоение социокультурной и педагогически значимой информации, выбор адекватного способа представления информации, выбор оптимального стиля общения, креативность, адекватная самооценку значимости своего участия в совместной работе, эмпатия, коррекция собственного поведения); уровневые показатели сформированности информационной компетентности (начальный, репродуктивный, эвристический, творческий). In recent years, Ukraine has been implementing modern educational technologies in the educational process of general secondary education. Informatization is one of the leading components of the modernization of the education system. It is a key condition for improving the education system within the State Standard of General Secondary Education. On its basis, the preparation of educational programs and teaching methods that meet its requirements. The main educational programs of primary education substantiate the need for the formation of ICT competence of students, starting from the level of primary education. At the same time, there is a reasonable need for primary school teachers who have a high level of information and communication competence (ICT competence). The final qualifying work consists of an introduction, two sections, conclusions, a list of used sources and appendices. The first section considers the theoretical foundations of ICT competence of future primary school teachers: analyzes the problem of professional competence in modern pedagogical literature, describes the formation of professional competence of primary school teachers in the field of information and communication technologies, identifies opportunities for higher pedagogical education to form ICT competence of future primary school teachers. The second section presents the model of formation of ICT competence of future primary school teachers: the development of ICT competence of future primary school teachers in the process of continuing education is characterized, the model of ICT competence formation of future primary school teachers is substantiated, the ICT competence formation of future primary school teachers is analyzed. study of information training disciplines. In the conclusions it is proved that the formation of ICT competence of the future primary school teacher reflects the substantive characteristics of professional training and includes: components (cognitive, value-motivational, technical-technological, communicative, reflexive); criteria (interest in the process of mastering information technology, focus on finding and mastering socio-cultural and pedagogically relevant information, choosing an adequate way of presenting information, choosing the optimal style of communication, creativity, adequate self-assessment of the importance of their participation in work, empathy, correction of own behavior); level indicators of formation of information competence (initial, reproductive, heuristic, creative).
Опис
Ключові слова
майбутні вчителі, початкові класи, професійна компетентність, ІКТ-компетентність, інформаційна підготовка, будущие учителя, начальные классы, профессиональная компетентность, ИКТ-компетентность, информационная подготовка, future teachers, primary classes, professional competence, ICT competence, information training
Цитування
Зеленова М. С. Формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів початкових класів : випускна кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / М. С. Зеленова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2021. – 72 с. + дод.
Колекції