МАТЕРІАЛЬНО–ТЕХНІЧНА БАЗА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ЕВОЛЮЦІЇ В УМОВАХ НАРОСТАННЯ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ)
Анотація
Тези доповіді висвітлюють тему матеріально-технічної бази сільського господарства Харківської губернії в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття та особливостей її еволюції в умовах наростання державотворчих процесів в Україні, містять дослідження проблематики становлення і розвитку української державності, формування світоглядних позицій сучасної молоді, філософських, мовних, культурних компетенцій на шляху розбудови сучасної української держави. Тезисы доклада освещают тему материально-технической базы сельского хозяйства Харьковской губернии во второй половине XIX - начале ХХ века и особенностей её эволюции в условиях нарастания государствоустройственных процессов в Украине, содержат исследования проблематики становления и развития украинской государственности, формирование мировоззренческих позиций современной молодёжи, философских, языковых, культурных компетенций на пути развития современного украинского государства.
Опис
Ключові слова
сільське господарство, матеріально-технічна база, Харківщина, друга половина ХІХ століття, сельское хозяйство, материально-техническая база, Харьковщина, вторая половина ХІХ века, agriculture, material and technical base, Kharkiv region, second half of the nineteenth century
Цитування
Трубчанінов М. А. Матеріально-технічна база сільського господарства Харківської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття та особливості її еволюції в умовах наростання державотворчих процесів в Україні / М. А. Трубчанінов // Україна на шляху державотворення : історія та сучасність : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (до 25-ї річниці незалежності України), м. Харків, 26 трав. 2016 р. / Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: Черевко О. І. (відп. ред.) та ін. – Харків : ХДУХТ, 2016. – C. 121–122.