ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗПР ДРУГОГО РІВНЯ ПІДТРИМКИ

dc.contributor.authorГевеленко, Г. В.
dc.date.accessioned2024-03-02T13:26:50Z
dc.date.available2024-03-02T13:26:50Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджено психолого-педагогічний супровід дітей молодшого шкільного віку із ЗПР в умовах інклюзивного навчання. Сьогодні одним із найважливіших явищ сучасної спеціальної освіти є рух за інклюзивну освіту. Інклюзія має серйозний вплив для політики досліджень і практики, починаючи від простого залучення учнів з особливими освітніми потребами (ООП) до звичайних класів і закінчуючи трансформацією філософії, цінностей і практики всієї системи освіти. Наша педагогічна парадигма в роботі з дітьми з ООП спрямована на розвиток інклюзивного навчання як засобу досягнення соціальної справедливості на користь учнів з психофізичними порушеннями. Основною метою психологічного супроводу дітей із затримкою психічного розвитку є їхня соціалізація та підготовка до самостійного життя. Крім того, такий супровід передбачає створення комфортних умов для ефективного психічного розвитку, проведення діагностики, психокорекції та консультування, а також надання психологічної допомоги батькам таких дітей. В роботі визначено особливості психолого-педагогічного супроводу дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку в умовах інклюзивного навчання. The qualification work investigates the psychological and pedagogical support of primary school children with ASD in inclusive education. Today, one of the most important phenomena in modern special education is the movement for inclusive education. Inclusion has major implications for research and practice, ranging from the simple inclusion of students with special educational needs (SEN) in mainstream classrooms to the transformation of the philosophy, values and practices of the entire education system. Our pedagogical paradigm in working with children with special educational needs is aimed at developing inclusive education as a means of achieving social justice in favour of students with psychophysical disabilities. The main goal of psychological support for children with mental retardation is their socialisation and preparation for independent living. In addition, such support involves the creation of comfortable conditions for effective mental development, diagnostics, psychocorrection and counselling, as well as providing psychological assistance to the parents of such children. The paper identifies the peculiarities of psychological and pedagogical support for primary school children with mental retardation in inclusive education.
dc.identifier.citationГевеленко Г. В. Психолого-педагогічний супровід навчання молодших школярів із ЗПР другого рівня підтримки : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Г. В. Гевеленко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2023. – 55 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14221
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectінклюзивне навчання
dc.subjectпсихолого-педагогічний супровід
dc.subjectпсихофізичні порушення
dc.subjectпсихічний розвиток
dc.subjectдіти молодшого шкільного віку
dc.subjectдіти з особливими освітніми потребами
dc.subjectinclusive education
dc.subjectpsychological and pedagogical support
dc.subjectpsychophysical disorders
dc.subjectmental development
dc.subjectprimary school children
dc.subjectchildren with special educational needs
dc.titleПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗПР ДРУГОГО РІВНЯ ПІДТРИМКИ
dc.title.alternativePSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF EDUCATION FOR YOUNGER PUPILS WITH SECOND-LEVEL SUPPORT
dc.typeOther
Файли
Колекції