ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Анотація
У статті представлено результати теоретико-експериментального дослідження особливостей поведінки старших школярів з інтелектуальними порушеннями. Метою статті є виявлення особливостей поведінки дітей старшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Дослідження здійснювалось упродовж підготовчого, експериментального та узагальнюючого етапів. На підготовчому етапі вивчався стан розробленості проблеми у науці, розроблявся конструкт діагностичних методик; на експериментальному – проводився констатувальний експеримент із застосуванням опитувальників, на третьому етапі здійснюється аналіз, систематизація, обробка накопиченого емпіричного матеріалу. Встановлено, що загальними для старших школярів з нормотиповим розвитком та інтелектуальними порушеннями є зниження імпульсивності та схильності до виникнення порушень поведінки на тлі розвитку когнітивних та афективних процесів. Серед обох груп дітей виявлено респондентів, які демонструють схильність до конформістської, асоціальної й антисоціальної поведінки. Внаслідок порушення нейродинамічних процесів, труднощів встановлення причинно-наслідкових зв’язків старші школярі з інтелектуальними порушеннями є більш схильними до виникнення порушень поведінки. Рівень комунікативних здібностей школярів з інтелектуальними порушеннями є низьким. Такі діти не прагнуть спілкування, у новій компанії почувають себе скуто; їм краще проводити час наодинці, вони обмежують свої знайомства; мають труднощі у встановленні контактів з людьми; погано орієнтуються у незнайомій ситуації; болісно переживають образи. Старшим школярам з інтелектуальними порушеннями притаманні труднощі комунікативної взаємодії та виразні порушення організаторських здібностей, що виявляються в невмінні планувати та контролювати діяльність, приймати рішення та покладати на себе відповідальність за їх виконання. The article presents the results of a theoretical-experimental study of the characteristics of the behavior of senior schoolchildren with intellectual disabilities. The purpose of the article is to identify the characteristics of the behavior of children of high school age with intellectual disabilities. The research was carried out during the preparatory, experimental and generalization stages. At the preparatory stage, the state of development of the problem in science was studied, criteria and indicators of behavior were determined, the construct of diagnostic methods was developed; at the second stage, a ascertaining experiment was conducted using questionnaires, at the third stage, the analysis, systematization, and processing of the accumulated empirical material was carried out. It has been established that a decrease in impulsivity and a tendency to the occurrence of behavioral disorders against the background of the development of cognitive and affective processes is common to senior schoolchildren with normotypical development and intellectual disorders. Among both groups of children, respondents who demonstrate a tendency to conformist, antisocial and antisocial behavior were found. As a result of disruption of neurodymic processes, difficulties in establishing cause-and-effect relationships, older schoolchildren with intellectual disabilities are more prone to behavioral disorders. The level of communicative abilities of schoolchildren with intellectual disabilities is significantly lower. Such children do not seek communication, they feel constrained in a new company; they prefer to spend time alone, they limit their acquaintances; have difficulties in establishing contacts with people; are poorly oriented in an unfamiliar situation; are painfully experiencing insults. Senior schoolchildren with intellectual disabilities are characterized by difficulties in communicative interaction and distinct violations of organizational abilities, which are manifested in the inability to plan and control activities, make decisions and assume responsibility for their implementation.
Опис
Ключові слова
старші школярі, поведінка, діти з інтелектуальними порушеннями, соціалізація, комунікативні здібності, older schoolchildren, behavior, children with intellectual disabilities, socialization, communication skills
Цитування
Коваленко В. Особливості поведінки дітей з інтелектуальними порушеннями старшого шкільного віку / В. Коваленко // Acta Paedagogiсa Volynienses. – 2022. – Вип. 6. – С. 85–90. doi: https://doi.org/10.32782/apv/2022.6.13