Особистісні характеристики здобувачів-психологів із різною вираженістю ригідності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі представлено результати теоретичного аналізу підходів до дослідження ригідності, розкрито психологічні особливості професійної діяльності практичного психолога та вимоги до його особистості як спеціаліста. У процесі експериментального дослідження особистісних характеристик у здобувачів-психологів із різним характером вираженості ригідності було виявлено, шо існує зв’язок між вираженістю ригідності у майбутніх психологів і їхніми рисами особистості, локусом контролю. Розроблена програма сприяння зниженню ригідності та підвищенню флексибільності у здобувачів-психологів. Корекційні впливи здійснювалися за напрямками роботи з мотиваційною, когнітивною, емоційно-вольовою, комунікативною сферами. The paper presents the results of the theoretical analysis of approaches to the study of rigidity, reveals the psychological features of the professional activity of a practical psychologist and the requirements for his personality as a specialist. In the course of an experimental study of the personal characteristics of psychologists with different degrees of rigidity, it was found that there is a connection between the rigidity of future psychologists and their personality traits, the locus of control. A program has been developed to help reduce rigidity and increase flexibility in psychologists. Corrective influences were carried out in the directions of work with motivational, cognitive, emotional-volitional, communicative spheres.
Опис
Ключові слова
ригідність/флексибільність, локус контролю, риси особистості, професійно важливі якості психолога, здобувачі вищої освіти, rigidity/flexibility, locus of control, personality traits, professionally important qualities of a psychologist, students of higher education
Цитування
Линнік В. В. Особистісні характеристики здобувачів-психологів із різною вираженістю ригідності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / В. В. Лінник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 73 с. : дод.
Колекції