АКТУАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИК ОЦІНКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розкрито, що фактори конкурентоспроможності сприяють більш якісному і стійкому зростанню економіки. У зв'язку з цим необхідно відзначити, що чинники конкурентоспроможності національної економіки знайшли своє відображення в працях економічних мислителів задовго до становлення самого терміна конкурентоспроможність. В сучасних економічних умовах особливий інтерес мають як нові чинники конкурентоспроможності, так і зберегли актуальність фактори, виділені класиками економічної думки. В статье раскрыто, что факторы конкурентоспособности способствуют более качественному и устойчивому росту экономики. В связи с этим необходимо отметить, что факторы конкурентоспособности национальной экономики нашли свое отражение в трудах экономических мыслителей задолго до становления самого термина конкурентоспособность. В современных экономических условиях особый интерес представляют как новые факторы конкурентоспособности, так и сохранили актуальность факторы, выделенные классиками экономической мысли. The article reveals that the factors of competitiveness contribute to better and sustainable economic growth. In this regard, it should be noted that the factors of competitiveness of the national economy were reflected in the works of economic thinkers long before the formation of the term competitiveness. In modern economic conditions, both new factors of competitiveness and factors highlighted by the classics of economic thought are of particular interest.
Опис
Ключові слова
економічні відносини, конкурентоспроможність, експорт, магістерські роботи, экономические отношения, конкурентоспособность, экспорт, магистерские работы, economic relations, competitiveness, export, master's work
Цитування
Біловус Р. В. Актуалізація методик оцінки національної конкурентоспроможності / Р. В. Біловус // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 17–22.