ПЕРСОНАЛІЇ ЛІКАРІВ ДАВНЬОГО ІРАНУ: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Гельветика
Анотація
У якості дослідницької задачі авторами була здійснено спроби оцінити персоналії лікарів Давнього Ірану та етнокультурний аспект цієї теми. У парадигмі культур із давніми традиціями лікування й зцілення, поширення й популяризації здорового способу життя одне з почесних місць належить медико-культурним надбанням Ірану (Персії) як цивілізації, що дала світу низку персоналій лікарів-універсалів, шкіл і напрямів, чиє новаторство, прогресивні погляди, підходи до лікування та оздоровлення актуальні й нині, а також потребують більш глибокого аналізу, осмислення та популяризації. В качестве исследовательской задачи авторами были предприняты попытки оценить персоналии врачей Древнего Ирана и этнокультурный аспект этой темы. В парадигме культур с давними традициями лечения и исцеления, распространения и популяризации здорового образа жизни одно из почетных мест принадлежит медико-культурному достоянию Ирана (Персии) как цивилизации, давшей миру ряд персоналий врачей-универсалов, школ и направлений, чье новаторство, прогрессивные взгляды, подходы к лечению и оздоровлению актуальны и ныне, а также требуют более глубочайшего анализа, осмысления и популяризации. As a research task, the authors attempted to evaluate the personalities of the doctors of Ancient Iran and the ethno-cultural aspect of this topic. In the paradigm of cultures with a long tradition of treatment and healing, dissemination and promotion of healthy lifestyles, one of the places of honor belongs to the medical and cultural heritage of Iran (Persia) as a civilization that gave the world a number of versatile doctors, schools and trends, whose innovations, progressive views, approaches to treatment and healing are still relevant today, and require deeper analysis, understanding and popularization.
Опис
Ключові слова
лікарі Давнього Ірану, етнокультурний аспект, медична освіта, врачи Древнего Ирана, этнокультурный аспект, медицинское образование, doctors of ancient Iran, ethnocultural aspect, medical education
Цитування
Гахреманіфар Н. Персоналії лікарів Давнього Ірану: етнокультурний аспект / Н. Гахреманіфар, Л. П. Петрова Озель // III–IV Конгрес сходознавців (до 150-ї річниці від дня народження Агатангела Кримського) : зб. матеріалів, Київ, 23–24 груд. 2020 р. / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського – Київ, 2020. – Ч. 1. – С. 9–13.