САМОСТІЙНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ СПОРТИВНІ ТРЕНУВАННЯ БОКСЕРІВ-РОЗРЯДНИКІВ В ПЕРІОД ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Підготовка боксера високої кваліфікації – це багаторічний безперервний процес, в якому тренери використовують сучасні науково-методичні та інформаційні технології, враховують індивідуальні психо-фізіологічні особливості спортсмена. На сьогодні в житті суспільства виникають непередбачені незвичайні ситуації, що призводять до вимушених перерв в тренувальному процесі та пошуку нових форм за засобів спортивної підготовки. Під час пандемії коронавірусу COVID-19 актуальності набув дистанційний формат організації спортивних тренувань з використанням електронно-комунікативних технологій. Досвід роботи в цей період, який було проаналізовано рядом дослідників, доповнився специфічними факторами, труднощами та обмеженнями на період дії правового режиму воєнного стану. Мета дослідження полягає у визначенні ефективності самостійних індивідуальних спортивних тренувань боксерів-розрядників в період воєнного стану. Результати дослідження підтверджують раніше опубліковані матеріали про особливості організації навчально-тренувального процесу в дистанційній формі. В умовах воєнного стану для забезпечення безпечності учасників освітнього процесу та продовження систематичних тренувань такий формат стає дієвим в разі дотримання низки умов, серед яких основними є рівень технічного супроводу та підготовленості обох сторін освітнього процесу (володіння дистанційними методиками, навички самоорганізації, доступ к Інтернету, тощо) та вимагає своєчасного контролю та корекції тренувальних планів. Висновки. Доведено ефективність проведення самостійних індивідуальних спортивних тренувань під керівництвом тренера в період дії правового режиму воєнного стану у боксерів-розрядників на етапі попередньої базової підготовки. Визначено вплив самостійних тренувань на позитивну динаміку змін показників загальної та спеціальної фізичної підготовленості спортсменів. The training of a highly qualified boxer is a multi-year continuous process in which trainers use modern scientific and methodological and information technologies, take into account the individual psycho-physiological characteristics of the athlete. Today, in the life of society, unforeseen unusual situations arise, which lead to forced breaks in the training process and the search for new forms of sports training. During the COVID-19 coronavirus pandemic, the remote format of organizing sports training using electronic and communication technologies became relevant. The work experience during this period, which has been analyzed by a number of researchers, was supplemented by specific factors, difficulties and limitations during the period of the legal regime of martial law. The purpose of the study is to determine the effectiveness of independent individual sports training of boxers-relievers during the period of martial law. The results of the study confirm the previously published materials about the peculiarities of the organization of the educational and training process in a distance form. In the conditions of martial law, in order to ensure the safety of participants in the educational process and the continuation of systematic training, such a format becomes effective in case of compliance with a number of conditions, among which the main ones are the level of technical support and preparedness of both sides of the educational process (possession of remote methods, self-organization skills, access to the Internet, etc. ) and requires timely control and correction of training plans. Conclusions. The efficiency of conducting independent individual sports training under the guidance of a coach during the period of martial law in boxers-relievers at the stage of preliminary basic training has been proven. The impact of independent training on the positive dynamics of changes in indicators of general and special physical fitness of athletes was determined.
Опис
Ключові слова
бокс, боксер, самостійні індивідуальні спортивні тренування, загальна фізична підготовленість, спеціальна фізична підготовленість, boxing, boxer, independent individual sports training, general physical fitness, special physical fitness
Цитування
Масленніков С. А. Самостійні індивідуальні спортивні тренування боксерів-розрядників в період дії режиму воєнного стану : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / С. А. Масленніков ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спорт.-пед. дисциплін і фітнесу. – Харків, 2023. – 73 с. : табл. + дод.
Колекції