МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ СЛОВО В ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У статті розглянуто вираження концепту слово, яке здійснюється переважно шляхом метафоризації, персоніфікації та епітетизації образу. Це дозволяє авторам створювати індивідуальну поетичну картину світу, у якій слово стає і предметом зображення, і його способом. В статье рассмотрено выражение концепта слово, которое осуществляется преимущественно путем метафоризации, персонификации и епитетизации образа. Это позволяет авторам создавать индивидуальную поэтическую картину мира, в которой слово становится и предметом изображения, и его образом. The article considers the expression of the concept of the word, which is carried out mainly by metaphorization, personification and epithetization of the image. This allows the authors to create an individual poetic picture of the world, in which the word becomes both the subject of the image and its way.
Опис
Ключові слова
концепт, мовні засоби, поетичний текст, аспірантські роботи, концепт, языковые средства, поэтический текст, аспирантские работы, concept, language tools, poetic text, postgraduate work
Цитування
Скидан Я. Мовні засоби вираження концепту слово в поетичному тексті / Я. Скидан // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2020. – Вип. 7. – С. 184–186.