Genre transformation in Simone de Beauvoir’s work “Force of Circumstance”

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Universidad de la Amazonia
Анотація
The publicity dominance is the characteristic of memoirs “Force of Circumstance” by Simone de Beauvoir. The idea of S. de Beauvoir influences the genre transformation. The scientific problem is to clarify the specifics of a genre. The aim of the article is to highlight the features of the genres in the novels, diaries, memoirs, interludes, tragedies, comedies as genre memoirs, to understand better the ideas of the writer. The methodology is represented by a biographical method in the study. The most important findings are as follows. The result is to interpret systematic, structured, orderly procedural writing activities. The attention is drawn to the writing process. Writing is a passion, mania, which is causing an addiction. The meaning of creativity is theknowledge of people, culture, history, progress. Genre transformations are the basis for explaining the problem in the work: the artist's activity and her place in the history. The existential fear of death is a central part of literary existentialism. The writer embodied the death fear in her own works. Публіцистична домінанта є ознакою мемуарів Сімони де Бовуар «Сила обставин». Ідеї С. де Бовуар впливають на жанрову трансформацію. Наукова проблема полягає у з’ясуванні специфіки жанру. Метою статті є висвітлення специфіки жанрів роману, щоденника, спогадів, інтермедії, трагедії, комедії у жанрі мемуарів, щоб краще зрозуміти ідеї письменниці. У дослідженні методологія представлена біографічним методом. Найважливіші досягнення наступні. Результат полягає в зображенні систематизованої, структурованої, упорядкованої процесуальної діяльності письменниці. Звертається увага на процес письма. Писати –це пристрасть, манія, яка викликає залежність. Сенс творчості –знання людей, культури, історії, прогресу. Жанрова трансформація потрібна для порушення проблеми твору: діяльність митця та його місце в історії. Екзистенційний страх смерті є центральною частиною літературного екзистенціалізму. Страх перед смертю письменниця втілила у власних творах. Публицистическая доминанта является признаком мемуаров Симоны де Бовуар «Сила обстоятельств». Идеи С. де Бовуар влияют на жанровую трансформацию. Научная проблема заключается в выяснении специфики жанра. Целью статьи является освещение специфики жанров романа, дневника, воспоминаний, интермедии, трагедии, комедии в жанре мемуаров, чтобы лучше понять идеи писательницы. В исследовании методология представлена биографическим методом. Важнейшие достижения следующие. Результат состоит в изображении систематизированной, структурированной, упорядоченной процессуальной деятельности писательницы. Обращается внимание на процесс письма. Писать - это страсть, мания, которая вызывает зависимость. Смысл творчества - знание людей, культуры, истории, прогресса. Жанровая трансформация нужна для возбуждения проблемы произведения: деятельность художника и его места в истории. Экзистенциальный страх смерти является центральной частью литературного экзистенциализма. Страх перед смертью писательница воплотила в своих произведениях.
Опис
Ключові слова
S. de Beauvoir, genre, freedom, choice problem, image writer, С. де Бовуар, жанр, свобода, проблема вибору, образ митця, С. де Бовуар, жанр, свобода, проблема выбора, образ художника
Цитування
Genre transformation in Simone de Beauvoir’s work “Force of Circumstance” / S. Kryvoruchko, I. Kostikova, O. Gulich [et al.] // Amazonia Investiga. – 2021 – Vol. 10, Issue 38. – P. 245–251. – URL: https://doi.org/10.34069/AI/2021.38.02.24