Вербалізація проявів невербальної поведінки персонажів роману Ш. Бронте "Джейн Ейр"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто систему проявів невербальної поведінки персонажів художнього твору, а саме, вивчення засобів вербалізації кінетичної характеристики персонажів. Проблема дослідження кінетичних явищ у мовленні неодноразово привертала увагу мовознавців, доробок яких присвячений вивченню проявів невербальної поведінки людини під час комунікації. В статье рассмотрена система проявлений невербального поведения персонажей художественного произведения, а именно, изучение средств вербализации кинетической характеристики персонажей. Проблема исследования кинетических явлений в речи неоднократно привлекала внимание языковедов, достижения которых посвящены изучению проявлений невербального поведения человека во время коммуникации. The article deals with the system of manifestations of non-verbal behaviour of characters in a work of fiction, namely, the study of means of verbalization of kinetic characteristic of characters. The problem of the study of kinetic phenomena in speech has repeatedly attracted the attention of linguists, whose achievements are devoted to the study of manifestations of non-verbal human behaviour during communication.
Опис
Ключові слова
невербальна поведінка, вербалізація, художня література, студентські роботи, невербальное поведение, вербализация, художественная литература, студенческие работы, nonverbal behavior, verbalization, Fiction, student work
Цитування
Токарєва В. Вербалізація проявів невербальної поведінки персонажів роману Ш. Бронте "Джейн Ейр" / В. Токарєва // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 73–75.