Цінності свободи у контексті сучасної європейської філософії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У данній статті автор розкрив цінності свободи у контексті сучасної європейської філософії. Автором було визначено змістовні дослідження В. Франкла про цінності, смисл та свободу людини мають у собі значну кількість практичних доробок, ідей і положень, що безперечно повинні бути закладені у фундамент стратегії сучасної освіти, що у першу чергу покликана своєю гуманістичною спрямованістю сприяти формуванню особистості молодої людини. В данной статье автор раскрыл ценности свободы в контексте современной европейской философии. Автором были определены содержательные исследования В. Франкла о ценностях, смысл и свободу человека имеют в себе значительное количество практических доработок, идей и положений, бесспорно должны быть заложены в фундамент стратегии современного образования, что в первую очередь призвана своей гуманистической направленностью способствовать формированию личности молодого человека. In this article, the author has unveiled the values of freedom in the context of contemporary European philosophy. The author has determined meaningful researches of V. Frankl about values, meaning and freedom of a person have a considerable amount of practical improvements, ideas and provisions, they must undoubtedly be laid in the foundation of the strategy of modern education, which is primarily intended by its humanistic orientation to promote the formation of a young person's personality. .
Опис
Ключові слова
свобода, сучасна європейська філософія, суспільство, людина, свобода, современная европейская философия, общество, человек, freedom, modern еuropean philosophy, society, man
Цитування
Сімон І. А. Цінності свободи у контексті сучасної європейської філософії / І. А. Сімон // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали ІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. «Освіта у констеляціях постсучасності», Харків, 5-6 груд. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 130–133.