Кордоцентризм педагогічного світогляду Івана Прокопенка і Григорія Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Дослідження єдиного базису педагогічного світогляду Івана Прокопенка і Григорія Сковороди актуальне в умовах провадження в Україні воєнного стану і обумовлене трагічними подіями, які проживає увесь цивілізований світ. Метою статті визначено розкриття кордоцентричного базису педагогічного світогляду цим просвітників, педагогів. Для досягнення мети використано методи порівняльний історичний і системно структурний – для характеристики педагогічного світогляду кожного просвітника, розкриття основного поняття публікації. Методи конкретно пошукові – аналіз, синтез узагальнення історичних фактів використано для характеристики кордоцентризму саме через призму педагогічного доробку Григорія Сковороди і педагогічних досягнень Івана Прокопенка. Ретроспективний метод використано для творчої інтерпретації результатів проведеної розвідки. Результати дослідження представлено відповідно до синергетичного, системного, аксіологічного підходів. Авторами наголошено увагу н6а тому, що кордоцентризм може бути синтезуючою ознакою педагогічного світогляду цих просвітників. Педагогічні погляди вони формували на основі ідеї сродності праці, розуміння вдячності як основи світоглядної етики і якості, єдності світської і релігійної етики, життєвої практики сердечного ставлення до людини, душевної налаштованості на співрозмовника, щирості навіть у найінтимніших почуваннях і пошуку себе, пізнання себе. Автори виділили значення феномену Сковородинівської людини, Сковородинівського інтелігента. Затребуваними, на погляд авторів, є практики глибокого знання себе для відновлення і утвердження миру в Україні, розвиток кращих рис ментальності для неперервного цивілізаційного поступу українців, аксіологічне розуміння волі, визнання самоцінності та психоемоційної залежності від рідної землі, збереження пам’яті поколінь, працьовитості як ознаки душевної гармонії і чуттєвого проживання усього сущого. Ці кордоцентричні імперативи поєднують педагогічні світогляди великого просвітника Григорія Сковороди і визначного академіка Івана Прокопенка. Перспективою подальшого дослідження визначено педагогічний аналіз листів Григорія Сковороди до свого учня і друга Миколи Ковалинського, систематизація спогадів учнів Івана Прокопенка. The study of the unified basis of the pedagogical worldview of Ivan Prokopenko and Grigory Skovoroda is relevant in the conditions of martial law in Ukraine and is due to the tragic events that the entire civilized world lives. The article is aimed at revealing the cordocentric basis of the pedagogical worldview of these educators and teachers. To achieve the goal, comparative historical and systemically structural methods were used to characterize the pedagogical worldview of each educator, to reveal the basic concept of publication. Methods specifically search — analysis, synthesis of generalization of historical facts — used to characterize cordocentrism through the prism of the pedagogical work of Grigory Skovorolda and pedagogical achievements of Ivan Prokopenko. The retrospective method was used to creatively interpret the results of the research. In the article, the results of the study are presented in accordance with synergistic, systemic, axiological approaches. The authors emphasized n6a because cordocentrism can be a synthesizing feature of the pedagogical worldview of these enlighteners. They formed pedagogical views on the basis of the idea of the naturalness of work, understanding of gratitude as the basis of worldview ethics and quality, unity of secular and religious ethics, life practice of cordial attitude to a person, mental attitude to the interlocutor, sincerity even in the most intimate senses and search for oneself, self-knowledge. The authors highlighted the significance of the phenomenon, Skovorodinovsky person, Skovorodinovsky intelligentst. In demand, in the opinion of the authors, are the practices of deep knowledge of themselves for the restoration and establishment of peace in Ukraine, the development of the best mentality traits for the continuous civilizational progress of Ukrainians, axiological understanding of the will, recognition of self-worth and psycho-emotional dependence on the native land, preservation of the memory of generations, diligence as signs of spiritual harmony and sensual residence of all things.These cordocentric imperatives combine the peda- gogical worldviews of the great enlightener Grigory Skovoroda and the outstanding academician ivan Prokopenko. These cordocentric imperatives combine the peda- gogical worldviews of the great enlightener Grigory Skovoroda and the outstanding academician ivan Prokopenko.
Опис
Ключові слова
гуманізм, кордоцентризм, освіта, педагогіка миру, самопізнання, системність, синергетичний підхід, якість, humanism, cordocentrism, education, pedagogy of peace, self-knowledge, systematic, synergistic approach, quality
Цитування
Ворожбіт-Горбатюк В. В. Кордоцентризм педагогічного світогляду Івана Прокопенка і Григорія Сковороди / В. В. Ворожбіт-Горбатюк, А. В. Боярська-Хоменко, Т. М. Собченко // Новий колегіум. – 2022. – № 3 (108). – С. 13–16.