Слово в лінгвофілософії професора Лідії Лисиченко

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди; Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті здійснено аналіз лінгвософських поглядів професора Л. А. Лисиченко і визначено концептуальну роль мови у формуванні української свідомості. Прокоментовано такі аспекти наукових досліджень відомого мовознавця: вивчення семантичної структури слова та явища багатозначності, історико-філософське осмислення діалектної диференціації живих мов і діалектної лексики, аналіз компонентного складу лексичного значення, лексико-семантичних категорій як засобу формування мовної картини світу, виявлення кореляцій між одиницями концептуальної картини світу й словами як лінгвальними явищами, описані функції слова в художньому мовленні. В статье осуществлен анализ лингвософских взглядов профессора Л. А. Лисиченко и определена концептуальная роль языка в формировании украинского самосознания. Прокомментированы такие аспекты научных исследований известного языковеда: изучение семантической структуры слова и явления многозначительности, историко-философское осмысление диалектной дифференциации живых языков и диалектной лексики, анализ компонентного состава лексического значения, лексико-семантических категорий как средства формирования языковой картины мира, выявления кореляций между единицами концептульной картины мира и словами как лингвальными явлениями, описаны функции слова в художественном произношении. The article analyzes Lingvosophical views of Professor L. A. Lisichenko on the word and conceptual role of the language in Ukrainian thinking. The study of the semantic structure of the word, phenomena of polysemy, historical and philosophical comprehension of the dialectal differentiation of lively languages and dialectal vocabulary, the component composition of lexical meaning, lexical-semantic categories as a means of forming the lingual world mapping, correlations between units of the conceptual mapping and words as linguistic phenomena, functions of the word in the artistic speech are commented on.
Опис
Ключові слова
слово, лінгвософія, концепт, семантична структура слова, концептуальна картина світу, мовна картина світу, діалектна диференціація, художнє мовлення, лингвософия, семантическая структура слова, концептуальная картина мира, языковая картина мира, диалектная дифференциация, художественное произношение, word, lingvosophy, concept, semantic structure of the word, conceptual world mapping, lingual world mapping, dialectal differentiation, artistic speech
Цитування
Голобородько К. Ю. Слово в лінгвофілософії професора Лідії Лисиченко / К. Ю. Голобородько // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2018. – Вип. 5. – С. 89–94.