Формування вокально-слухових навиків у студентів музично-педагогічних спеціальностей

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті обґрунтовано необхідність формування навиків вокально-слухової діяльності як одного з перспективних напрямів удосконалення фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Розглянуто поняття «музичний слух», «вокально-слухове сприйняття», «вокально-слухові навики». Зроблено висновок, що вокально-слухові навики необхідно розглядати як складові частини цілеспрямованих, розумових і практичних вокально-слухових дій з аналізу роботи як власного, так і стороннього співацького апарату, які у процесі формування стають автоматичними. В статье обоснована необходимость формирования навыков вокально-слуховой деятельности как одного из перспективных направлений совершенствования профессиональной подготовки будущего учителя музыкального искусства. Рассмотрены понятия «музыкальный слух», «вокально-слуховое восприятие», «вокально-слуховые навыки».Сделан вывод, что вокально-слуховые навыки необходимо рассматривать как составные части целенаправленных, умственных и практических вокально-слуховых действий по анализу работы как собственного, так и постороннего певческого аппарата, которые в процессе формирования становятся автоматическими. In the article the necessity of forming of skills of vocally-auditory activity is reasonable as one of perspective directions of improvement of professional preparation of future teacher of musical art. A concept «ear for music», «vocally-auditory perception», «vocally-auditory skills», is considered. Drawn conclusion, that vocally-auditory skills must be examined both component parts of the purposeful, mental and practical vocally-auditory operating under the analysis of work as own and extraneous vehicle of singer, that in the process of forming become automatic.
Опис
Ключові слова
музична освіта, вокальна підготовка, вокально-слухові навики, музичний слух, музично-вокальне відчуття, студентські роботи, музыкальное образование, вокальная подготовка, вокально-слуховые ощущения, музыкальный слух, студенческие работы, musical education, vocal preparation, vocally-auditory skills, ear for music, musically-vocal feeling., student work
Цитування
Фан Юаньюань Формування вокально-слухових навиків у студентів музично-педагогічних спеціальностей / Фан Юаньюань, В. В. Тушева // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 172–176.