Збереження пам’яток історії та культури Харківщини за часів Української Центральної Ради

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором статті досліджено політику Української Центральної Ради щодо збереження пам’яток історії та культури. Простежено стан культурної спадщини Харківщини за часів її діяльності. Звичайно, революційний період також негативно вплинув на стан пам'яток. Але з іншого боку, революція 1917–1920 рр. надала значний стимул розвитку пам’яткоохоронних процесів в Україні та на Харківщині зокрема. Революційні події відкрили нову сторінку в пам’яткоохоронному русі Харківщини. Націоналізація пам’яток мистецтва й старовини, вилучення історично-художніх цінностей з церков та монастирів, порушення питання про повернення цінних пам’яток з закордону, вивезених під час бойових дій сприяли пропаганді та популяризації пам’яток історії та культури. The author of the article researched the policy of the Ukrainian Central Rada regarding the preservation of historical and cultural monuments. The state of the cultural heritage of the Kharkiv region during its activity is traced. Of course, the revolutionary period also had a negative impact on the state of monuments. But on the other hand, the revolution of 1917–1920 provided a significant stimulus to the development of monument protection processes in Ukraine and in Kharkiv Oblast in particular. The revolutionary events opened a new page in the monument protection movement of the Kharkiv region. The nationalization of monuments of art and antiquities, the removal of historical and artistic values ​​from churches and monasteries, raising the issue of the return of valuable monuments from abroad, taken during hostilities, contributed to the promotion and popularization of monuments of history and culture.
Опис
Ключові слова
збереження пам’яток історії та культури, Харківщиа, Українська Центральна Рада, preservation of historical and cultural monuments, Kharkiv region, Ukrainian Central Rada
Цитування
Чернікова І. В. Збереження пам’яток історії та культури Харківщини за часів Української Центральної Ради / І. В. Чернікова // Українське державотворення: історичний аспект : матеріали Всеукр. наук. конф., Харків, 28 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – С. 268–274.