ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано питання практичної професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до формування здорового способу життя у підлітків в закладах загальної середньої освіти. Пропонується посилити компоненти змісту щодо ЗСЖ у процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів у закладах вищої освіти. Проаналізовано активні форми та методи організації освітнього процесу. В статье проанализированы вопросы практической профессиональной подготовки будущих социальных педагогов к формированию здорового образа жизни у подростков в учреждениях общего среднего образования. Предлагается усилить компоненты содержания относительно ЗОЖ в процессе подготовки будущих социальных педагогов в учреждениях высшего образования. Проанализированы активные формы и методы организации образовательного процесса. The article analyzes the issues of practical vocational training of future social educators for the formation of healthy lifestyles in adolescents in general secondary education institutions. It is proposed to strengthen the content components of HLS in the process of preparing future social educators in higher education institutions. The active forms and methods of organization of educational process are analyzed.
Опис
Ключові слова
соціальний педагог, підготовка, підлітки, здоровий спосіб життя, магістерські роботи, социальный педагог, подготовка, подростки, здоровый образ жизни, магистерские работы, social educator, preparation, adolescents, healthy lifestyle, master's work
Цитування
Арестова А. С. Особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до формування здорового способу життя у підлітків в закладах загальної середньої освіти / А. С. Арестова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 71–75.