НОВІТНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ-АНГЛІЗМИ В МОВІ УКРАЇНСЬКОГО ПОВСЯКДЕННЯ: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ, СТРУКТУРНІ ТА ФУНКЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі виявлено й проаналізовано структурно-семантичні й функційні особливості англізмів у комунікації повсякдення. Комплексний аналіз новітніх англіцизмів в українській мові здійснено в руслі теорії запозичення. Обґрунтовано правомірність виділення сучасного етапу входження запозичень, який відзначається інтенсифікованим англомовним впливом на українську мову. У магістерській роботі зафіксовано й проаналізовано склад запозичених лексичних англіцизмів різних тематичних груп в українській мові повсякдення. Визначено попередні етапи та специфіку сучасного періоду запозичення англіцизмів в українську мову, здійснено їх класифікацію за тематичним принципом. Автором укладено реєстр нових англійських запозичень в українській мові повсякдення; визначено тематичні групи англіцизмів, охарактеризовано їх структурно-семантичні особливості; виділено етапи запозичення англіцизмів в українську мову й відзначено специфічні риси сучасного періоду запозичення. The qualification work revealed and analyzed the structural, semantic and functional features of anglicisms in everyday communication. A comprehensive analysis of the latest anglicisms in the Ukrainian language was carried out in line with the theory of borrowing. The legality of distinguishing the modern stage of the introduction of borrowings, which is marked by the intensified English-speaking influence on the Ukrainian language, is substantiated. The composition of borrowed lexical anglicisms of various thematic groups in the everyday Ukrainian language was recorded and analyzed in the master's thesis. The previous stages and specifics of the modern period of borrowing Anglicisms into the Ukrainian language were determined, and their classification was carried out according to the thematic principle. The author compiled a register of new English loanwords in everyday Ukrainian; thematic groups of anglicisms are defined, their structural and semantic features are characterized; the stages of the borrowing of anglicisms into the Ukrainian language are highlighted and the specific features of the modern period of borrowing are noted.
Опис
Ключові слова
англізми в українській мові, англомовні запозичення, мова українського повсякдення, anglicisms in the Ukrainian language, English borrowings, everyday Ukrainian language
Цитування
Лебідь К. В. Новітні запозичення-англізми в мові українського повсякдення: лексико-семантичні, структурні та функційні характеристики : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта. Укр. мова та літ., англ. мова в закл. освіти / К. В. Лебідь ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. українознавства і лінгводидактики. – Харків, 2022. – 74 с.
Колекції