Веб-сайт як засіб розвитку іміджу закладу загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Науковці розглядають позитивний імідж закладу освіти як додатковий ресурс управління, ресурс розвитку організації, підвищення її конкурентоспроможності, забезпечення якості освіти й освітньої діяльності.Сьогодні офіційний сайт організації в мережі Інтернет має бути джерелом офіційної інформації про цю організацію та її колектив. Основною функцією сайту організації, як відомо, є надання відвідувачам якнайбільше інформації про неї; повідомлення актуальної інформації для споживачів, у тому числі потенційних, послуг організації – про заплановані заходи, результати діяльності, послуги тощо. Сайт – це можливість зацікавленим відвідувачам поставити запитання працівникам організації, а також отримати кваліфіковану відповідь. Це місце публікації робіт здобувачів освіти й педагогів. Ученые рассматривают положительный имидж учебного заведения как дополнительный ресурс управления, ресурс развития организации, повышения ее конкурентоспособности, качества образования и образовательной деятельности. Сегодня официальный сайт организации в сети Интернет должен быть источником официальной информации об этой организации и ее коллективе. Основной функцией сайта организации, как известно, является предоставление посетителям как можно более полной информации о ней; сообщение актуальной информации для потребителей, в том числе потенциальных, - о запланированных мероприятиях, результаты деятельности, услуги и тому подобное. Сайт - это возможность заинтересованным посетителям задать вопрос работникам организации, а также получить квалифицированный ответ. Это место публикации работ соискателей образования и педагогов. Researchers consider the positive image of the educational institution as an additional resource of management, a resource of development of the organization, increase of its competitiveness, maintenance of quality of education and educational activity. Today, the official website of the organization on the Internet should be the source official information about this organization and its staff. The main function of the organization's website, as you know, is to provide visitors with as much information about it; notification of relevant information for consumers, including potential, services of the organization - about planned activities, results of activities, services, etc. The site is an opportunity for interested visitors ask questions to employees of the organization, as well as get a qualified answer. It is a place of publication of works of students and teachers.
Опис
Ключові слова
імідж закладу освіти, сайт, контент, зміст сайту, ресурс управління, имидж учебного заведения, сайт, контент, содержание сайта, ресурс управления, image of the educational institution, site, content, site content, resource management
Цитування
Гречаник О. Є. Веб-сайт як засіб розвитку іміджу закладу загальної середньої освіти / О. Є. Гречаник // Теорія та практика професійної підготовки менеджерів інноваційного розвитку : матеріали методологіч. семінару / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. М. Хлебнікової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 53–62.