Особливості організації дистанційного навчання студентів в університетах Німеччини: ретроспективний аналіз

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті характеризуються особливості, зміст, форми та методи організації дистанційного навчання студентів в університетах Німеччини. Установлено, що розвиток дистанційної освіти в німецьких університетах у 80-90-ті рр. ХХ століття пов’язаний із широким використанням принципів відкритого навчання, масовим упровадженням комп’ютерних навчальних програм, створенням за допомогою сучасних телекомунікаційних засобів інформаційного освітнього простору й спілкування. З’ясовано, що досліджуваний період характеризувався появою нових комунікаційних та мультимедійних технологій; широким поширенням та використанням Інтернет-технологій; удосконаленням інформаційно-комунікаційної компетенції викладачів; уніфікацією освітніх технологій дистанційного навчання; створенням єдиного освітнього простору; започаткуванням дорадчих комітетів із запровадження новітніх освітніх технологій; якісно новим рівнем мультимедійного й інтерактивного навчання. З’ясовано, що Німеччина була однією з перших країн, котра на освітньому ринку впровадила систему програм онлайн. Ще в 1967 році в Німеччині було створено Інститут Дистанційного навчання співзасновником якого вважають Університет у місті Тюбінген. Досліджуваний період пов’язаний з ім’ям професорів-ентузіастів, котрі запропонували матеріали власних курсів у мережі Інтернет. Так, у 90-ті роки ХХ століття Університет заочного навчання в Хагені розробив програму щодо підготовки фахівців бакалаврського та магістерського рівнів у галузі економічних наук у режимі онлайн. За цією програмою пройшли навчання понад 1000 студентів. Зазначений заклад вищої освіти постійно координував власну програму з 126 існуючими програмами щодо підготовки фахівців у окресленій галузі. Активне використання програм у режимі онлайн, масове впровадження в освітній процес нових інформаційно-комунікаційних технологій дозволило вдвічі збільшити кількість студентів в університетах Німеччини в 90-х роках ХХ століття. Взагалі в 90-ті рр. ХХ століття Німеччина попала до списку лідерів у сфері розвитку електронного навчання. Зокрема, Рурський університет у Бохумі, Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері, Гагенський заочний університет, Університет заочного навчання в Хагені, Технічний університет Дрезден, Вільний університет Берлінй інші почали розробляти програмне забезпечення з метою якісного дистанційного навчання студентів. The article characterizes the special features, content, forms and methods of the organization of the distance learning of students in universities of Germany. It has been established that the development of distance learning in German universities in 80-90-s of the XXth century is about the wide use of principles of open education, mass integration of computers in the main programs, information of the educational space created with the help of modern telecoms. It has been found out that the period was characterized by the emergence of new communication and multimedia technologies; wide spreading of Internet technologies; improvement of teachers’ information and communication competence; regularization of educational technologies of distance learning; creation of Common Education Space; establishment of advisory committees on the implementation of new educational technologies; a brand new level of multimedia and interactive learning. It has been defined that Germany was one of the first countries which introduced the system of online programs. As early as in 1967, the Remote Sensing Technology Institute was founded in Germany, the co-founder of which was considered to be the University in the city of Tubingen. The researched period is associated with the enthusiast professors who came up the materials of their courses on the Internet. So, in the 90s of the XXth century, the State Distance Learning University in Hagen developed a program for the training of students of the bachelor's and master's degree in the field of economics in the online mode. Over 1000 students completed the curriculum of the program. The mentioned higher education institution permanently coordinated its program with 126 current programs on the preparation of specialists in the field of economics. The active use of programs in the online mode, mass implementation of new information and communication technologies in the educational process allowed doubling a number of students in German universities in the 90s of the XXth century. Actually, in the 90s of the XXth century Germany got listed on the leaderboard in the field of the development of electronic learning in the 90s of the XXth century. In particular, the Ruhr-University of Bochum, European University Viadrina in Frankfurt (Oder), State Distance-Learning University in Hagen, Dresden University of Technology, Free University of Berlin began to develop software in order to provide students with high-quality distance learning.
Опис
Ключові слова
студент, дистанційне навчання, дистанційна освіта, зміст, форми, методи, університет, student, distance learning, distance education, content, forms, methods, university
Цитування
Тарарак О. В. Особливості організації дистанційного навчання студентів в університетах Німеччини: ретроспективний аналіз / О. В. Тарарак, М. Ю. Тарарак // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2021. – № 50. – С. 155–164. – DOI: 10.34142/23128046.2021.50.14