Соціалізація молоді у соціальних мережах у період інформаційної війни (український контекст)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто процес соціалізації в інтерактивних комунікаціях. Особливе місце в процесі соціалізації належить новим механізмам комунікації, а саме – соціальним мережам. Пошук у соціальних мережах однодумців, віртуальної підтримки і комунікації, яких можливо не вистачає в реальному житті, тестування своїх симпатій та антипатій з точки зору «схвалення» мережевою спільнотою – все це молодь знаходить у віртуальному спілкуванні. В статье рассмотрен процесс социализации в интерактивных коммуникациях. Особое место в процессе социализации принадлежит новым механизмам коммуникации, а именно – социальным сетям. Поиск в социальных сетях единомышленников, виртуальной поддержки и коммуникации, которых возможно не хватает в реальной жизни, тестирование своих симпатий и антипатий с точки зрения «одобрение» сетевой сообществом – все это молодежь находит в виртуальном общении. The article examines the process of socialisation in interactive communication. A special place in the process of socialization belongs to the new mechanisms of communication, namely, social networks. The search in social networks for like-minded people, virtual support and communication, which may be lacking in real life, testing their likes and dislikes in terms of "approval" of the network community – all this young people find in virtual communication.
Опис
Ключові слова
соціалізація молоді, соціальні мережі, інформаційна війна, інтерактивні комунікації, социализация молодежи, социальные сети, информационная война, интерактивные коммуникации, socialization of youth, social networks, information war, interactive communications
Цитування
Власенко Т. Т. Соціалізація молоді у соціальних мережах у період інформаційної війни (український контекст) / Т. Т. Власенко // Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 15 трав. 2015 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Д. Денисенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 41–43.