Зимова орнітофауна полігонів твердих побутових відходів Харківської області, Україна

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Досліджено зимову орнітофауну семи полігонів твердих побутових відходів (полігонів ТПВ) протягом 2019–2022 року у Харківській області. Визначено 37 видів птахів з 14 родин, що живляться та відпочивають на територіях полігонів в зимовий період. Серед них 38% видів знаходяться на полігонах протягом року, 13% виключно взимку та 49% рідкісні для даного періоду. Абсолютно характерними для усіх полігонів ТПВ у Харківській області в зимовий період є 14 видів. Домінантами в досліджений період визначено представників родини Воронові (Corvidae) – грак (Corvus frugilegus) та галка (Corvus monedula). Кількість представників родини воронових у зимові місяці подекуди сягала до 6 тис. особин. Серед найбільш масових видів також шпак (Sturnus vulgaris), голуб сизий (Columba livia) та мартин жовтоногий (Larus cachinnans). Проаналізовано динаміку знаходження видів на полігонах ТПВ, що дало розуміння про роль полігонів для окремих видів. Так, мартини жовтоногі (L. сachinnans) використовують полігони ТПВ виключно як кормову базу, тоді як шпаки (St. vulgaris) – як простір для перечікування найбільш холодних періодів, а голуб сизий (C. livia) як постійне місце перебування. Визначено фактори прямого та опосередкованого впливу на формування видового складу птахів, серед яких біотопічна характеристика полігону ТПВ, частота наповнення полігонів відходами, географічне положення території, близькість природних і штучних водойм та населених пунктів, погодні умови та ін. Визначено коефіцієнт подібності Жакара для усіх територій, який варіював в межах 0,50 – 0,75 значення показнику. Що свідчить про значну подібність між видовим складом птахів причетних до полігонів ТПВ, а отже значну роль даних територій у життєдіяльності птахів. Найбільша подібність серед семи полігонів у Дергачівського та Роганського пояснюється тим, що вони мають найменшу відстань один від одного і обслуговують одне місто. Полігони ТПВ визначено територіями, що відіграють значну роль для птахів регіону в зимовий період, а також були зафіксовані як простір збору для ночівель великих зграй птахів родини воронових. The winter avifauna of seven landfills for solid waste during 2019–2022 in Kharkiv region was studied. 37 species of birds from 14 families that feed and rest on the territory of landfills in the winter have been identified. Among them. 38% of species’ve been registered on landfills during the year. 13% only in winter and 49% are rare for this period. 14 species are absolutely typical for all landfills in Kharkiv region in winter. Representatives of the family Corvidae - Corvus frugilegus and Corvus monedula - were identified as dominants during period. The number of members of the Corvidae family in the winter months sometimes reached 6 thousand individuals. Among the most common species are also the starling (Sturnus vulgaris). the rock dove (Columba livia) and the caspian gull (Larus cachinnans). The dynamics of finding species on landfills was analyzed. which gave an understanding of the role of landfills for individual species. Thus. caspian gull (L. sachinnans) use landfills exclusively as a forage base. while starlings (St. vulgaris) - as a wintering place during the coldest periods. and rock dove (C. livia) as a permanent habitat. Factors of direct and indirect influence on the formation of bird species composition are determined. including biotope characteristics of landfill. frequency of landfill filling with waste. geographical location. proximity of natural and artificial reservoirs and settlements. weather conditions. etc. Jacar's similarity coefficient was determined for all territories. which varied between 0.50 and 0.75 values. Which indicates a significant similarity between the species composition of birds involved in landfills. and hence the significant role of these areas in the life of birds. The greatest similarity among the seven landfills at Dergachivsky and Rohansky is explained by the fact that they are located not far from one another (and serve the same city). Landfills have been identified as areas that play a significant role for birds in the region during the winter. and have been recorded as a gathering place for large flocks of Rooks and Jackdaws.
Опис
Ключові слова
орнітофауна, полігони ТПВ, адаптація до умов середовища, біологія видів, avifauna, andfills, adaptation to the environmental, species biology
Цитування
Дементєєва Я. Ю. Зимова орнітофауна полігонів твердих побутових відходів Харківської області, Україна / Я. Ю. Дементєєва // Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – Т. 24, № 1. – С. 12–24.