ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ В ПЕРСПЕКТИВІ ДЕКОДИФІКАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено питання реалізації та захисту корпоративних прав. В складних реаліях сьогодення тривають дискусії відносно вирішення питання долі Господарського кодексу України, надаються конкретні пропозиції щодо варіантів перебудови основ системи господарського законодавства шляхом її модернізації (Концепція модернізації господарського законодавства України), або взагалі її скасування через рекодифікацію цивільного законодавства (Концепція оновлення Цивільного кодексу України). На сьогодні у Верховній Раді України розглядається законопроєкт № 6013 “Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період”, спрямованний, як проголошують автори, перш за все на підвищення інвестиційної привабливості країни. Подальше прийняття законопроєкту передбачає кардинальну трансформацію в системі господарського та цивільного законодавства, оскільки передбачається скасування Господарського Кодексу України та зміна цілої низки важливих нормативно-правових актів, які регулюють діяльність чисельних суб’єктів господарської сфери у різноманітних організаційно- правових формах. Актуальності набуває питання, як такі турбулентні зміни можуть вплинути на життєдіяльність вітчизняних суб’єктів господарської діяльності, і зокрема власників корпоративних прав. The issue of implementation and protection of corporate rights is investigated in the publication. In the complex realities of today, discussions are ongoing regarding the solution to the issue of the fate of the Economic Code of Ukraine, specific proposals are provided regarding options for restructuring the foundations of the economic legislation system through its modernization (Concept of Modernization of Economic Legislation of Ukraine), or its abolition in general through the recodification of civil legislation (Concept of Updating the Civil Code of Ukraine). Currently, the Verkhovna Rada of Ukraine is considering draft law No. 6013 "On the peculiarities of the regulation of business activity of certain types of legal entities and their associations in the transition period", aimed, as the authors declare, first of all at increasing the investment attractiveness of the country. Further adoption of the draft law involves a radical transformation in the system of economic and civil legislation, as it is envisaged to abolish the Economic Code of Ukraine and change a number of important legal acts that regulate the activities of numerous subjects of the economic sphere in various organizational and legal forms. The question of how such turbulent changes can affect the life of domestic business entities, and in particular owners of corporate rights, is gaining relevance.
Опис
Ключові слова
Господарський кодекс України, корпоративне право, воєнний стан, Commercial Code of Ukraine, corporate law, martial law
Цитування
Мешкова К. О. Щодо реалізації та захисту корпоративних прав в перспективі декодифікації господарського законодавства / К. О. Мешкова // Права та основоположні свободи людини у контексті євроінтеграції України : круглий стіл до Дня юриста, 4 жовт. 2023 р. – Харків, 2023. – С. 102–104.