Організація профільного навчання в закладах загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із проблеми організації профільного навчання в закладах загальної середньої освіти. Визначено проблеми профільного навчання, нормативно-правові та науково-методичні основи його здійснення; зміст діяльності керівника з організації профільного навчання; упорядковано діагностичний інструментарій вимірювання управлінської діяльності цього напрямку роботи. Розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення означеного аспекту управління. The paper examines the theoretical and practical work of scientists on the problem of organizing specialized training in institutions of general secondary education. The problems of specialized training, the normative-legal and scientific-methodical foundations of its implementation are defined; the content of the manager's activities in the organization of specialized training; the diagnostic toolkit for measuring the managerial activity of this line of work has been organized. A comprehensive and targeted program for improving this aspect of management has been developed.
Опис
Ключові слова
заклад освіти, управління, профільне навчання, організація, educational institution, management, specialized training, organizing
Цитування
Жук А. І. Організація профільного навчання в закладах загальної середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / А. І. Жук ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 93 с. : табл. + дод.
Колекції