Адаптація методики "психологічний імунітет"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність дослідження. Окремої уваги потребує проблема розробки психодіагностичного інструментарію для вивчення психологічного імунітету особистості як її ресурсу резильєнтності. Мета дослідження – здійснити україномовну адаптацію опитувальника психологічного імунітету К. Бона. Вибірка і методи дослідження. Психометричну вибірку досліджуваних склали 302 особи, рівномірно представлені за статтю, віком 16-65 років. Для перевірки структури методики був використаний факторний аналіз. Одномоментна надійність пунктів опитувальник перевірялась із застосуванням альфа-Кронбаха. Кореляційний аналіз був використаний для перевірки тест-ретестової надійності та дискримінативної та конвергентної валідності. Результати. У результаті адаптації методики психологічного імунітету показано її високу надійність та валідність. Висновки. У результаті стандартизації україномовної методики дослідження психологічного імунітету було створено опитувальник, що містить чотирнадцять шкал (позитивне мислення, почуття контролю, почуття когерентності, почуття саморозвитку, соціальний моніторинг, орієнтація на досягнення цілей, соціальна креативність, здатність до розв’язання проблем, само ефективність, здатність до соціального моніторингу 9до роботи у групі), синхроністичність, самоконтроль імпульсивності, емоційний самоконтроль, самоконтроль ірраціональності). Валідність і надійність опитувальника емпірично доведено. Relevance of research. The problem of developing psychodiagnostic tools for studying the psychological immunity of the individual as his resource of resilience needs special attention. Aim of the study is to adapt the Ukrainian-language psychological immunity questionnaire of K. Bona. Sample and research methods. The psychometric sample of subjects consisted of 302 people, evenly represented by sex, aged 16-65 years. Factor analysis was used to verify the structure of the methodology. The one-time reliability of the questionnaire items was tested using alpha Cronbach. Correlation analysis was used to test test retest reliability and discriminant and convergent validity. Results. As a result of adaptation of a technique of psychological immunity its high reliability and validity is shown. Conclusions. As a result of standardization of Ukrainian-language methods of psychological immunity research, a questionnaire containing fourteen scales (positive thinking, sense of control, sense of coherence, sense of self-development, social monitoring, goal orientation, social creativity, problem-solving ability, self-efficacy) was created. ability to social monitoring 9 to work in a group), synchronicity, self-control of impulsiveness, emotional self-control, self-control of irrationality). The validity and reliability of the questionnaire has been empirically proven.
Опис
Ключові слова
психологічний імунітет, ресурси особистості, резильєнтність, життєстійкість, тілесний локус контролю, СOVID-стрес шкала, осмисленість життя, psychological immunity, personality resources, resilience, vitality, bodily locus of control, СOVID-stress scale, meaningfulness of life
Цитування
Хомуленко Т. Б. Адаптація методики "психологічний імунітет" / Т. Б. Хомуленко, І. С. Кислова, І. С. Бубир // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2022. – Вип. 66. – С. 353–366.