До питання дослідження орнітофауни Дергачівського полігону твердих побутових відходів міста Харкова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпровский національний університет імені Олеся Гончара
Анотація
Території полігонів ТПВ створюють для птахів нові умови існування, кормові ресурси, а також підвищують ризики захворюваності серед птахів та подальшого переносу збудників хвороб у населені пункти. Швидкість пристосування у птахів різна, однак в процесі проведення орнітологічних досліджень на територіях сміттєзвалищ Харківської області, в тому числі Дергачівського полігону у місті Харків, було зафіксовано як відбувається первинний процес адаптації при закладанні нової черги полігону. можна стверджувати, що полігони ТПВ, як трансформовані біотопи створюють для птахів чинники для динамічної адаптації. А отже значним чином негативно впливають на біоту на стан екосистеми загалом, загрожуючи не лише погіршенням стану абіотичної складової, а і біорізноманіттю регіону. Це питання варто вирішувати впроваджуючи роздільний збір відходів, переробку та вторинне використання сировини, задля зменшення кількості побутових відходів і подальшого зменшення площ полігонів для складування ТПВ. Territories of solid waste landfills create new living conditions for birds, feed resources, and also increase the risks of disease among birds and further transfer of pathogens to populated areas. The speed of adaptation in birds is different, however, in the process of ornithological research in the territories of landfills in the Kharkiv region, including the Dergachiv landfill in the city of Kharkiv, it was recorded how the primary process of adaptation occurs when a new layer of landfill is laid. it can be argued that solid waste landfills, as transformed biotopes, create factors for dynamic adaptation for birds. And therefore, they have a significant negative impact on the biota and the state of the ecosystem in general, threatening not only the deterioration of the abiotic component, but also the biodiversity of the region. This issue should be solved by introducing separate collection of waste, processing and secondary use of raw materials, in order to reduce the amount of household waste and further reduce the area of landfills for solid waste storage.
Опис
Ключові слова
полігон твердих побутових відходів, види птахів, динамічні адаптації, екосистеми, абіотичні складові, solid household waste landfill, bird species, dynamic adaptations, ecosystems, abiotic components
Цитування
Дементєєва Я. Ю. До питання дослідження орнітофауни Дергачівського полігону твердих побутових відходів міста Харкова / Я. Ю. Дементєєва // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах : матеріали XІ Міжнар. наук. конф., Дніпро, 10–12 листоп. 2021 р. – Дніпро : Ліра, 2021. – С. 50–51.