Особенности образования названий китайских блюд

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье рассмотрено, что необъятные территории КНР, многообразие ландшафтов и климатических особенностей оказали влияние на китайскую кухню. Следуя принципу "не трать впустую, да не будешь нуждаться", китайцы пришли к сегодняшнему разнообразию продуктов, специй, способов приготовления. Кулинаронимы дают бесценную информацию о культуре Китая, поскольку они отражают реалии быта народа. У статті розглянуто, що неосяжні території КНР, різноманіття ландшафтів і кліматичних особливостей вплинули на китайську кухню. Виходячи з принципу "не витрачай даремно, та не будеш потребувати", китайці прийшли до сьогоднішньої різноманітності продуктів, спецій, способів приготування. Кулінароніми дають безцінну інформацію про культуру Китаю, оскільки вони відображають реалії побуту народу. The article considers that the vast territories of China, the diversity of landscapes and climatic features have influenced Chinese cuisine. Based on the principle of "do not spend in vain, but you will not need", the Chinese have come to today's variety of products, spices, cooking methods.Culinary names provide invaluable information about Chinese culture, as they reflect the realities of people's lives.
Опис
Ключові слова
китайский язык, китайская кухня, особенности названий блюд, студенческие работы, китайська мова, китайська кухня, особливості назв страв, студентські роботи, сhinese, сhinese cuisine, features of the names of dishes, student work
Цитування
Светличная А. Ф. Особенности образования названий китайских блюд / А. Ф. Светличная // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 44–46.