Особливості організації початкової освіти в Україні та за кордоном

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації до семінарського заняття дають алгоритм підтотовки здобувачів освіти. Семінарські заняття сприяють поглибленому засвоєнню найскладніших питань навчального курсу, активізації пізнавальної діяльності здобувачів, самостійному вивченню наукової та методичної літератури, формуванню навички самоосвіти, самостійності суджень, переконань, спонуканню здобувачів до колективного творчого обговорення, розвивають культуру мови, вміння та навички публічного виступу, ведення дискусії, формуванню умінню відстоювати власні думки, аргументувати їх на основі наукових фактів, розвитку логічного мислення, оволодінню культурою толерантності. Методические рекомендации к семинарскому занятию дают алгоритм подтотовки соискателей образования. Семинарские занятия способствуют углубленному усвоению сложных вопросов учебного курса, активизации познавательной деятельности соискателей, самостоятельному изучению научной и методической литературы, формированию навыка самообразования, самостоятельности суждений, убеждений, побуждению соискателей к коллективному творческому обсуждению, развивают культуру языка, умения и навыки публичного выступления, ведение дискуссии, формированию умению отстаивать собственные мысли, аргументировать их на основе научных фактов, развитии логического мышления, овладению культурой терпимости. The methodological recommendations for the seminar session provide an algorithm for the preparation of education applicants. Seminar classes contribute to an in-depth assimilation of complex issues of the course, intensification of cognitive activity of applicants, independent study of scientific and methodical literature, develop skills of self-education, independent judgement, beliefs, stimulate co-researchers for collective creative discussion, develop the culture of language, abilities and skills of public speaking, conducting discussions, forming the ability to defend their own thoughts, arguments based on scientific the facts, develop logical thinking and a culture of tolerance.
Опис
Ключові слова
початкова освіта, організація початкової освіти, порівняльна педагогіка, методичні рекомендації, начальное образование, организация начального образования, сравнительная педагогика, методические рекомендации, primary education, the organisation of primary education, comparative pedagogy, methodological guidelines
Цитування
Лавренко С. О. Особливості організації початкової освіти в Україні та за кордоном : метод. рек. до семінар. заняття (навч. курс «Порівняльна педагогіка») для здобувачів вищ. освіти першого (бакалавр.) рівня 4 року навч. ф-ту почат. навч. / С. О. Лавренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – 15 с.