РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ЧЕРЕЗ РЕАЛІЗАЦІЮ ІННОВАЦІЙНИХ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ТА КОРЕКЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено шляхи розвитку мовлення за допомогою засобів альтернативної комунікації у дітей з розладами аутичного спектру в процесі соціальної адаптації через реалізацію інноваційних реабілітаційних та корекційно-педагогічних технологій в системі спеціальної та інклюзивної освіти. Проаналізовано проблеми інклюзивної освіти в умовах загальноосвітньої школи. В статье исследованы пути развития речи с помощью средств альтернативной коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра в процессе социальной адаптации через реализацию инновационных реабилитационных и коррекционно-педагогических технологий в системе специального и инклюзивного образования. Проанализированы проблемы инклюзивного образования в условиях общеобразовательной школы. The article investigates the ways of speech development with the help of alternative communication in children with autism spectrum disorders in the process of social adaptation through the implementation of innovative rehabilitation and correctional and pedagogical technologies in the system of special and inclusive education. The problems of inclusive education in the conditions of secondary school are analyzed.
Опис
Ключові слова
комунікація, соціальна адаптація, діти з розладами аутичного спектру, засоби альтернативної комунікації, мовленнєва діяльність, магістерські роботи, коммуникация, социальная адаптация, дети с расстройствами аутистического спектра, средства альтернативной коммуникации, речевая деятельность, магистерские работы, communication, social adaptation, children with autism spectrum disorders, засоби альтернативної комунікації, speech activity, master's work
Цитування
Пуляєва Д. О. Розвиток мовлення засобами альтернативної комунікації у дітей з розладами аутичного спектру в процесі соціальної адаптації через реалізацію інноваційних реабілітаційних та корекційно-педагогічних технологій в системі спеціальної та інклюзивної освіти / Д. О. Пуляєва // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 294–300.