Психологічні особливості розвитку духовних копінг-стратегій у студентів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі показано низку інтеркореляцій духовних допінгів, що дозволили здійснити подальшу факторизацію. За результатами факторизації негативних та позитивних допінгів було показано, що перший фактор відображає сумніви, занепокоєння віруючого тим, щоб не втратити любов Бога, відданість ньому та не зневіритись у його силах. В основі такого занепокоєння лежить страх покарання вищими силами, тому основою для подолання стресу у віруючих є переконання, що Бог позбавить його від покарання. Другий фактор відображає переконання в тому, що Бог позбавляє від гріхів та допомагає навіть при розв'язанні повсякденних справ. Третій фактор свідчить про те, що віра для людини виступає як релаксацією, так і ресурсом. Четвертий фактор містить глибинні переживання віруючої людини щодо близькості з Богом у психологічному плані та з іншими людьми своєї релігії. Факторизація копінгів, що відбивають переконання та поведінку, показала існування чотирьох факторів: включені до першого фактору копінги свідчать про низьку диференційованість копінгових функцій релігії для віруючих, другий фактор містить смислові і світоглядні причини звернення до релігії, третій фактор є найбільш однорідним серед факторів, бо містить у собі досить різні за змістом копінги, четвертий фактор відображає, що релігія у віруючих є інструментом у вирішенні повсякденних завдань. The work shows a number of intercorelations of spiritual copings, which allowed to carry out further factorization. According to the results of the factorization of negative and positive doping, it was shown that the first factor reflects doubts, anxiety of the believer that not to lose the love of God, his dedication and not to despair. Such anxiety is based on the fear of punishment with higher powers, so the basis for overcoming stress in believers is the belief that God will relieve him of punishment. The second factor reflects the belief that God relieves sins and helps even in solving everyday affairs. The third factor indicates that faith for man is both relaxation and resource. The fourth factor contains the deep experiences of the believer in proximity to God in psychological terms and with other people of his religion. Factorization of Copings reflecting beliefs and behavior showed the existence of four factors: included in the first factor of Copings testifies to the low differentiation of coping functions of religion for believers, the second factor contains the semantic and worldview causes. It has quite different in content of copings, the fourth factor reflects that religion with believers is an instrument in solving everyday tasks. It has been found that students are generally an average level of development of spiritual copings.
Опис
Ключові слова
духовні копінги, релігія як копінг, студенти, факторний аналіз, розвиток духовних копінгів, spiritual copies, religion as copting, students, factor analysis, development of spiritual copies
Цитування
Єфімова Т. Ю. Психологічні особливості розвитку духовних копінг-стратегій у студентів : спец. 053 Психологія / Т. Ю. Єфімова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 57 с.
Колекції