Методичні рекомендації до курсу «Вступ до філологічних студій (мовознавство)» для студентів факультету іноземної філології (спеціальність 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно))

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації складаються з мовознавчих тем, кожна я з яких має пункти для лекційного матеріалу, питання для практичного заняття, вправи по темі та літератури до кожної з тем. Саме така структура дозволяє викладачеві підлаштовувати посібник до різної кількості лекцій та семінарських занять. Викладач має можливість осягнути тему як однією , так і двома лекціями, може виокремити якусь тему на самостійне опрацювання. До кожної з тем укладений термінологічний словник, який складає мінімум для певної теми, з перекладом на англійську мову, питання для заліку/іспиту, списку літератури та інтернет-джерел. Methodological recommendations consist of linguistic topics, each of which has points for lecture material, questions for practical training, exercises by topic and literature for each of the topics. It is this structure that allows the teacher to adapt the manual to a different number of lectures and seminar classes. The teacher has the opportunity to cover the topic in one or two lectures, he can single out a topic for independent study. Each of the topics includes a terminological dictionary, which is the minimum for a certain topic, with a translation into English, questions for the test/exam, a list of literature and Internet sources.
Опис
Ключові слова
мовознавство, термінологія, англійська мова, методичні рекомендації, linguistics, terminology, English language, methodical recommendations
Цитування
Колода Д. В. Методичні рекомендації до курсу «Вступ до філологічних студій (мовознавство)» для студентів факультету іноземної філології (спеціальність 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)) / Д. В. Колода ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 59 с. : іл., табл.