Методичні рекомендації (практична частина) з навчальної практики (пленер)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою даних методичних рекомендацій є розвиток у студентів художньообразного сприйняття реальної дійсності; цілісного бачення натури, активізація процесів просторового мислення і пам'яті; освоєння навичок і прийомів роботи з різноманітними художніми матеріалами, необхідних в їх подальшій професійно-творчої діяльності. Целью данных методических рекомендаций является развитие у студентов художественно-образного восприятия реальной действительности; целостного видения натуры, активизация процессов пространственного мышления и памяти; освоение навыков и приемов работы с различными художественными материалами, необходимых в их дальнейшей профессионально-творческой деятельности. The purpose of these guidelines is to develop students' artistic and imaginative perception of reality; holistic vision of nature, activation of the processes of spatial thinking and memory; mastering the skills and techniques of working with various art materials necessary in their further professional and creative activities.
Опис
Ключові слова
мистецька освіта, пленер, навчальна практика, студенти, графічний дизайн, художественное образование, пленэр, учебная практика, студенты, графический дизайн, art education, plein air, educational practice, students, graphic design
Цитування
Тининика А. С. Методичні рекомендації (практична частина) з навчальної практики (пленер) : для студентів ф-ту мистецтв денної та заочної форм навчання спец. 022 дизайн освітньо-кваліфікац. рівня бакалавр спеціалізації 01 «Графічний дизайн» / А. С. Тининика ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – 29 с.