"Червоний" Андрія Кокотюхи як зразок сучасного історичного роману

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором у статті було розглянуто роман «Червоний» Андрія Кокотюхи в контексті сучасної української масової літератури. Визначено, яким критеріям масової літератури відповідає його творчість, та окреслено проблеми української белетристики, пов’язані з поділом літератури на елітарну й масову на основі роману, оглянуто критичну рецепцію. Сучасний історичний роман займає проміжну ланку між елітарною та масовою літературою, виступаючи типовим зразком так званої белетристичної літератури. Побудований на історичному сюжеті, він у художній формі відтворює певну епоху, певний період історії, поєднуючи історичну правду з правдою художньою. Автором в статье было рассмотрено роман «Красный» Андрея Кокотюхи в контексте современной украинской массовой литературы. Определено, каким критериям массовой литературы соответствует его творчество, и обозначены проблемы украинской беллетристики, связанные с разделением литературы на элитарную и массовую на основе романа, осмотрено критическую рецепцию. Современный исторический роман занимает промежуточное звено между элитарной и массовой литературой, выступая типичным образцом так называемой беллетристической литературы. Построенный на историческом сюжете, он в художественной форме воспроизводит определенную эпоху, определенный период истории, сочетая историческую правду с художественной правдой. The author of the article considered the novel "Red" by Andrei Kokotyukha in the context of modern Ukrainian mass literature. It is determined what criteria of mass literature his work meets, and the problems of Ukrainian fiction related to the division of literature into elitist and mass on the basis of the novel are identified, and the critical reception is examined. The modern historical novel occupies an intermediate position between elitist and mass literature, acting as a typical example of so-called fiction. Built on a historical plot, it fictionally reproduces a particular era and period of history. It reproduces a particular era, a particular period of history, combining historical truth with artistic truth.
Опис
Ключові слова
історичний роман, Кокотюха А., українська література, исторический роман, Кокотюха А., украинская литература, historical novel, Kokotyukha A., ukrainian literature
Цитування
Гвоздь Є. В. "Червоний" Андрія Кокотюхи як зразок сучасного історичного роману / Є. В. Гвоздь // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 17–23.