SYSTEM OF TRAINING OF FUTURE SOCIAL PEDAGOGUES AND SOCIAL WORKERS TO PREVENT MALADJUSTMENT OF STUDENTS

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Humanities and Natural Sciences University in Sandomierz
Анотація
The publication reveals the methodological aspects of designing a system of professional training of future social teachers and social workers for the prevention of student maladjustment: the system of principles and scientific approaches to the process of professional training of future specialists in the social sphere, which is the methodological basis of the author's concept of designing the pedagogical process, is substantiated; a conceptual model of the system of professional training of future social pedagogues and social workers for the prevention of student maladjustment was developed, reflecting its structure, the logic of the process, and the predicted result; the didactic conditions for the implementation of the developed system of professional training of future social teachers and social workers for the prevention of maladjustment of students and their necessary methodological support are defined. The significance and characteristics of the methodical potential of each of the elements of the complex of tools in the process of professional training of future social teachers and social workers for the corresponding type of activity are revealed. The results of the experimental verification of the developed educational and methodological support are presented, which allows, with the help of a complex of methodological influences, which provide for the formation of motivational, personal, cognitive and practical components of professional training, to form professional competence in students for the prevention of maladjustment of students in the following aspects: prevention of social orphanhood and refusal of children; prevention of addictive behavior of students; prevention of deviant (aggressive, conflictual, etc.) behavior; prevention of deviations in students with special needs; peculiarities of prevention in various social institutions. У публікації окреслено методологічні аспекти проєктування системи професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників до профілактики дезадаптації учнів: обґрунтовано систему принципів і наукових підходів до процесу професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери, яка є методологічною основою авторської концепції проектування педагогічного процесу; розроблено концептуальну модель системи професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників до роботи з профілактики дезадаптації учнів, що відображає її структуру, логіку процесу та прогнозований результат; визначено дидактичні умови реалізації розробленої системи професійної підготовки майбутніхсоціальних педагогів і соціальних працівників до профілактики дезадаптації учнів та їхнє необхідне методичне забезпечення. Розкрито значення та наведена характеристика методичного потенціалу кожного з елементів комплексу засобів у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників до відповідного виду діяльності. Представлено результати експериментальної перевірки розробленого навчально-методичного забезпечення, яке дозволяє за допомогою комплексу методичних впливів, що передбачають формування мотиваційного, особистісного, когнітивного та практичного компонентів професійної підготовки сформувати у студентів професійну компетентність до профілактики дезадаптації учнів за такими аспектами: профілактика соціального сирітства та відмови від дітей; профілактика адиктивної поведінки учнів; профілактика девіантної (агресивної, конфліктної тощо) поведінки; профілактика відхилень в учнів з особливими потребами; особливості профілактики в різних соціальних інституціях.
Опис
Ключові слова
professional training system, future social teachers and social workers, conceptual model, educational and methodological support, maladapted students, prevention, professional competence, система професійної підготовки, майбутні соціальні педагоги та соціальні працівники, концептуальна модель, навчально-методичне забезпечення, дезадаптовані учні, профілактика, професійна компетентність
Цитування
Kostina V. V. System of training of future social pedagogues and social workers to prevent maladjustment of students / V. V. Kostina // European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland : collective monograph. – Sandomierz : Baltija Publishing, 2018. – Vol. 1. – Pp. 160–181.