Особливості кредитування малого бізнесу в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
Отже, стимулювання розвитку мікрокредитування в Україні потребує комплексного підходу, складовими якого можуть стати: спрощення механізму отримання мікрокредиту; створення умов для розвитку небанківських фінансових установ; удосконалення законодавчого забезпечення діяльності банків; державна підтримка інформаційних програм з мікрокредитування; скорочення податкового тягаря та вдосконалення механізмів інвестиційно-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу; створення державної програми пільгового кредитування малих і середніх підприємств. Итак, стимулирование развития микрокредитования в Украине требует комплексного подхода, составляющими которого могут стать: упрощение механизма получения микрокредита; создание условий для развития небанковских финансовых учреждений; совершенствование законодательного обеспечения деятельности банков; государственная поддержка информационных программ по микрокредитованию; сокращение налогового бремени и совершенствования механизмов инвестиционно-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса; создание государственной программы льготного кредитования малых и средних предприятий. So, stimulating the development of microcredit in Ukraine requires an integrated approach, the components of which can be: simplification of the mechanism for obtaining microcredit; creation of conditions for the development of non-banking financial institutions; improving legislative support for banks; state support of microcredit information programs; reduction of the tax burden and improvement of investment credit support mechanisms for small and medium-sized businesses; the creation of a state program of concessional lending to small and medium enterprises.
Опис
Ключові слова
малі підприємства, мікрокредитування, особливості кредитування, магістерські роботи, малые предприятия, микрокредитование, особенности кредитования, магистерские работы, small enterprises, microcredit, loan features, master's work
Цитування
Авдусь Є. О. Особливості кредитування малого бізнесу в Україні / Є. О. Авдусь // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 8–9.